Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні

Мета опанування дисципліни: набуття здобувачем теоретичних і практичних знань щодо побудови ефективних облікових моделей для забезпечення оптимізації корпоративного управління, підвищення дієвості його інструментів.

Завдання дисципліни: формування цілісної системи знань щодо використання та систематизації існуючих моделей бухгалтерського обліку та оподаткування з урахуванням специфіки суб’єкта господарювання з метою оптимізації використання його ресурсів.

Результати навчання:

Після вивчення науки студент повинен:

- знати: методи, принципи бухгалтерського обліку, можливі моделі концептуальних основ; види та специфіку моделей бухгалтерського обліку, їх вплив на формування облікових політик; особливості та вимоги до організації різних видів контролю суб’єкта господарювання;

- вміти: визначати модель господарювання підприємства; сформувати правильну відповідну модель облікової політики; встановити оптимальну систему оподаткування відповідно до структури підприємства; сформувати систему внутрішнього та зовнішнього корпоративного контролю.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Методологія бухгалтерського обліку; Методичне забезпечення бухгалтерського обліку та облікова політика; Системи оподаткування: теорія і практика застосування; Концепції господарського контролю; Корпоративні моделі господарювання та їх облікове забезпечення.

Остання редакція: 21.01.21