Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Екологічний облік та аудит

Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань з основ бухгалтерського екологічного обліку і екологічного аудиту, та стандартів екології і  набуття практичних навичок з реєстрації і узагальнення облікової інформації, відображення в системі обліку окремих господарських операцій суб’єкта господарювання та основних господарських процесів, складання і аудиту бухгалтерського балансу. Опанування змісту дисципліни надає можливість майбутньому фахівцю мати теоретичну підготовку і практичні навички з методики ведення бухгалтерського екологічного обліку і проведення екологічного аудиту форм фінансової звітності підприємства та оподаткування.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з методики відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, узагальнення облікової інформації в бухгалтерському балансі, оподаткування та аудиту бухгалтерського балансу. 
Результати навчання: 
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту; методику і техніку реєстрації і відображення в системі бухгалтерського обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, основні стандарти екології, узагальнення облікової інформації; методику складання бухгалтерського балансу і аудиту бухгалтерського балансу, інформацію з оподаткування.
- вміти: класифікувати господарські засоби підприємства і їх джерела; реєструвати господарські операції підприємства та відображати їх в системі рахунків бухгалтерського обліку; узагальнювати облікову інформацію; визначати фінансовий результат господарської діяльності; відображати на дату балансу наявні господарські засоби підприємства та їх джерела; проводити аудит бухгалтерського балансу.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Історія процесу створення і розвитку системи міжнародних стандартів екологічного обліку, Методи та інструменти екологічного бухгалтерського обліку і аудиту, Організація бухгалтерського екообліку витрат і аудиту в діяльності суб’єктів господарювання, Державний екологічний менеджмент та облік у сфері господарської діяльності процесів суб’єктів господарювання, Екологічний аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності, Організаційно-правові аспекти екологічного аудиту, Особливості здійснення екологічного аудиту на підприємстві і звітність, Основні інформаційні ресурси екообліку і екоаудиту в управлінні підприємством.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Екологічний облік та аудит» (обов’язкова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми  «Екологічна економіка»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний облік та аудит» (обов’язкова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми  «Екологічна економіка»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Екологічний облік та аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У02 «Екологічна економіка» (обов’язкова)

 

 

Остання редакція: 17.11.20

Публікаціі з предмету

  • Екологічний облік та аудит (227.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Екологічний облік та аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У02 «Екологічна економіка» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.