Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія податків та оподаткування

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів комплексної системи знань основних теорій та напрямків еволюції податків та оподаткування.
Завдання дисципліни – ознайомлення студентів з підходами до вивчення історії податків та оподаткування та їх періодизації; вивчення основних історичних етапів розвитку оподаткування в Україні; ознайомлення із джерелами виникнення податків в країнах стародавнього світу; ознайомлення з основними теорія оподаткування; систематизація та розширення знань із питань класифікації податків в Україні та світі; розширення світогляду, формування уявлень про багатогранність багатовекторність історії податків та оподаткування.
Результати навчання:
Після вивчення науки студент повинен:
знати: сучасну системи знань про основні етапи становлення та особливості розвитку податків та оподаткування; особливості його зародження в країнах світу; найвизначніші надбання вчених у сфері оподаткування; принципи, на яких ґрунтується оподаткування.
уміти: аналізувати досвід минулого, знаходити його сильні та слабкі сторони; критично ставитись до будь-яких теоретичних побудов та наукових дискусій, виділяючи серед них найсуттєвіші та відкидаючи малозначущі, миттєві або просто забуті; знаходити доречні відповіді на облікові питання; розуміти стан сучасного оподаткування і вміти оцінювати можливі напрямки його розвитку.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Передумови виникнення та основні теорії оподаткування. Економічний зміст податків. Виникнення і розвиток податкової системи в країнах Стародавнього світу. Найдавніша система податків Київської Русі (IX – кінець XIII ст.). Податкова та фінансова системи Литовсько-Польської доби (початок XIV ст. – початок XVI ст.). Податкова система за часів радянської влади (1917-1991 рр.). Модернізація державної податкової служби України як засіб удосконалення адміністрування податків та зборів. Диджитал оподаткування. Сучасна податкова система зарубіжних країн.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія податків та оподаткування» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Історія податків та оподаткування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О03 «Податковий менеджмент» (вибіркова)

Остання редакція: 08.10.20

Публікаціі з предмету

  • Історія податків та оподаткування (195.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Історія податків та оподаткування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О03 «Податковий менеджмент» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.