Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий аналіз і діагростика аграрних підприємств

Анотація навчальної дисципліни. Бізнесова діяльність аграрних підприємств пов’язана з ризиком. Керівники і менеджери підприємств агробізнесу мають постійно відслідковувати фінансовий стан підприємства з метою контролю за його платоспроможністю, кредитоспроможністю та фінансовою стійкістю. У зв’язку з цим фінансовий аналіз у ринковій економіці є однією з найважливіших функцій управління. Він надає можливість здійснювати контроль та проводити діагностику ліквідності, платоспроможності, фінансової та ринкової стійкості, ділової активності підприємства та його рентабельності, а також розробляти заходи щодо запобігання банкрутству і визначати його конкурентоспроможність. 
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» («Financialanalysisanddiagnosticsofagriculturalenterprises») має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки («Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Звітність підприємств»). 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств»– сформувати у здобувачів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз і діагностику аграрних підприємств, робити обґрунтовані висновки та розробляти заходи щодо покращення фінансового стану підприємств. 
Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» – сформувати у здобувачів компетентностей щодо здатності засвоїти зміст і способи використання вихідних даних для фінансового аналізу і діагностики, методику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення фінансового аналізу і використання отриманої інформації в управлінні. 
Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» є результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан аграрних підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань, які відображаються в даних обліку, звітності, а також у системі аналітичних економічних показників.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

Остання редакція: 30.11.21