Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податкові спори та судова практика їх вирішення

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань захисту підприємства в податкових спорах із використанням усього законодавчого арсеналу засобів. Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння сутності податкових спорів і вмінь з їх ідентифікації; дослідження можливостей вирішення податкових спорів на досудовому етапі; набуття вміння оскарження рішень податкових органів на доказовій основі бухгалтерського обліку та з дотриманням процесуального законодавства; розвиток сталих навичок організовувати систему бухгалтерського обліку для обґрунтування позицій суб’єкта в податкових спорах та подальшому захисту в суді із дотриманням податкового та процесуального, бухгалтерського законодавства; визначення навиків використання різних процесуальних способів використання бухгалтерського обліку для забезпечення справедливого вирішення податкових спорів.

Завдання дисципліни: навчити майбутніх магістрів зі спеціальності «Облік та оподаткування» мислити відповідно до необхідності обгрунтувати позицію підприємства при наявності спірної податкової позиції, надати розуміння способів використання облікової інформації для захисту підприємства у процесі розгляду спірних податкових питань у суді.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: сутність поняття «податкові спори»;причини виникнення податкових спорів та способи оскарження спірних рішень контролюючих органів;порядок побудови доказової бази у податкових спорах на основі використання інформації системи бухгалтерського обліку;порядок досудового врегулювання податкових спорів;процедури участі підприємствах на судових етапах вирішення податкових спорів;відмінності у поняттях і механізмі застосування пені, штрафів, розстрочки податкового боргу тощо;порядок залучення аудиторів, судових експертів у податкових спорах.

- вміти: визначати податкові спори та способи їх уникнення;здійснювати аналіз господарських операцій з метою ідентифікації тих, що можуть призвести до податкових спорів;використовувати податкове законодавство для оскарження рішень контролюючих органів та досудового вирішення спорів;формувати моделі доказового обґрунтування позиції підприємства в податкових спорах;здійснювати процедуру захисту підприємства в податкових спорах на основі використання облікової інформації та з дотриманням процесуального законодавства.

Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Податкові спори: сутність та причини виникнення. Податкове та бухгалтерське законодавство: точки виникнення податкових спорів. Організаційні та методичні підходи уникнення податкових спорів. Предмет та суб'єкти доказування на адміністративній і судовій стадіях вирішення податкових спорів. Процесуальне регулювання вирішення податкових спорів. Облікові інструменти у вирішенні податковими спорів. Аудит у вирішенні податкових спорів. Судово-економічна експертиза у вирішенні податкових спорів.

Остання редакція: 23.03.18

Публікаціі з предмету