Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий облік і звітність

    Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів з урахуванням сфери (галузі) їх економічної діяльності, форми власності, спеціальних вимог ПКУ тощо; засвоєння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для цілей обліку і сплати податків та зборів в Україні, опанування методиками складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т.ч. електронної) звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків.
    Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з податкового обліку та звітності суб’єктів господарювання з метою забезпечення функціонування його діяльності в правовому полі України.
    Результати навчання:
Після вивчення науки студент повинен:
- знати: особливості та тенденції сучасного розвитку економіки в сфері податкового обліку та звітності, володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати у суб’єктів господарювання, знати порядок ведення податкового обліку, особливості складання і подання органам державної фіскальної служби податкової звітності щодо діяльності суб’єктів малого підприємництва;
- вміти: проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу з проблем податкового обліку і звітності; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми податкового обліку і звітності на інноваційній основі; володіти знанням викладення результатів своїх досліджень (проведених спостережень, порівнянь, аналітичних оцінок тощо) в наукових статтях, наукових доповідях на науково-практичній конференції, засіданнях студентського наукового гуртка; володіти практичними навичками: володіти методиками податкового обліку, нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати, знанням та порядком складання і подання органам державної фіскальної служби податкової звітності.
    Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи податкового обліку і звітності у суб’єктів господарювання. Законодавчо-нормативна база з оподаткування діяльності підприємства в Україні. Системи оподаткування суб’єктів господарювання в Україні. Податковий облік і звітність за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, військовим збором та податком на доходи фізичних осіб. Податковий облік і звітність за екологічним податком. Податковий облік і звітність розрахунків за акцизним податком і митом. Податковий облік і звітність за рентною платою. Податковий облік і звітність за місцевими податками і зборами. Податковий облік і звітність з податку на додану вартість. Податковий облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. Податковий облік і звітність за податком на прибуток підприємства. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами та погашення платником податків податкових зобов’язань (пені, штрафних санкцій).

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програм «Диджитал-облік».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програм «Диджитал-облік»

Остання редакція: 17.11.20