Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Консолідована фінансова звітність (Агробізнес)

Анотація навчальної дисципліни. Інформація, що формується у фінансовому обліку і первинній фінансовій звітності, в основному призначена для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації підприємств, а також формування галузевих комплексів привели до утворення холдингових структур, об’єднань підприємств. З облікової точки зору, група підприємств - материнська (холдингова) компанія та її дочірні підприємства - розглядаються як єдина економічна одиниця. Вони мають тісні економічні зв’язки, проводять узгоджену фінансову, виробничу політику, спільно функціонують на ринку товарів та послуг, їх операції знаходяться під єдиним контролем. Такі компанії зобов’язані надавати користувачам єдину бухгалтерську звітність, що характеризує результати спільної господарської діяльності материнської (холдингової) компанії та її дочірніх підприємств як єдиного підприємства. Інформація групи підприємств узагальнюється у консолідованій фінансовій звітності, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів групи підприємств.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Консолідована фінансова звітність» має тісний зв’язок і логічна продовжує навчальні дисципліни циклу професійної підготовки, вивчені на першому (бакалаврському) рівні підготовки - «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік », «Аудит» та на другому рівні: «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» та інші. 
Мета навчальної дисципліни – набуття здобувачами теоретичних знань і практичних навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої фінансової звітності групи підприємств. 
Завдання навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з підготовки, складання, затвердження і подання консолідованої фінансової звітності групи підприємств та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень. 
Предметом навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та практичних аспектів консолідування фінансової звітності материнського (холдингового) підприємства та його дочірніх підприємств.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Консолідована фінансова звітність» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Консолідована фінансова звітність» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

Остання редакція: 30.11.21