Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адаптивні моделі в економіціі

Дисципліна “Адаптивні моделі в економіці” логічно продовжує фундаментальну освіту бакалавра економіки: відбувається синтез фахових знань і математичної складової підготовки, підпорядкований цілі навчання – володіти альтернативними сценаріями перебігу економічних подій моделювання динаміки економічного розвитку суспільства, використовуючи адаптивні моделі; розширювати можливості сучасного економного аналізу, який ґрунтується головним чином на застосуванні теорії рівноважного стану економіки.

Мета дисципліни ‑ доступним чином ознайомити майбутнього фахівця з новітніми засобами і результатами вивчення проблем економіки, якій притаманна перманентна змінюваність.

Завдання дисципліни:

·                   набути знань про основні досягнення в сфері адаптивного моделювання динаміки економічної еволюції, його етапи і прийоми;

·                   оволодіти методикою адаптивних динамічних ЕММ, апарату методів якісного та кількісного їх аналізу, загалом методологією адаптивного економіко-математичного моделювання;

·                   ефективно застосовувати знання, уміння і навички при постановці і розв’язанні проблем динаміки економічних систем;

·                   здійснювати обчислюваний експеримент в економіці ‑ проведення комп’ютерного моделювання економічних явищ та процесів;

·                   тлумачити результати моделювання, виявляючи тенденції чи створюючи сценарії еволюції подій і надаючи своєчасні рекомендації.

Предметом дисципліни є концептуальні положення та інструментарій розроблення адаптивних ЕММ, їх якісний та кількісний аналіз; оволодіння технікою якісного дослідження неперервних точкових моделей (систем звичайних диференціальних рівнянь 1-го порядку); числове інтегрування жорстких рівнянь; побудова фазових та параметричних портретів.

У результаті вивчення дисципліни “Адаптивні моделі в економіці” студент повинен:

знати: основні поняття, структурні закономірності та наявну систематизацію зв‘язків та взаємовпливів між складовими економіки. Сутність нелінійної парадигми та головні елементи системного аналізу в економіці. Концептуальні основи адаптивних моделей в економіці. Основні засоби кількісного і якісного аналізу адаптивних моделей в економіці. Основні класичні числові алгоритми. Сутність жорстких рівнянь ММ економічного стану, їх методи числового інтегрування. Адаптація числових алгоритмів та сутність синергетичного підходу в економіці;

вміти: формалізувати економічну задачу, тобто побудувати ММ; виконати якісне дослідження ММ, зупинившись на доцільній траєкторії; здійснювати кількісне вивчення вибраної траєкторії економічного розвитку; оцінювати вплив початкових умов на поведінку динамічної траєкторії; витлумачувати числову інформацію в контексті досліджуваного процесу, прогнозуючи подальшу динаміку економічних подій.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·                   застосовувати адекватні математичні моделі й методи дослідження динаміки економічних систем;

·                   формалізувати економічну задачу проблемної ситуації;

·                   моделювати проблемну ситуацію, застосовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання та інформаційні технології;

·                   розробляти та впроваджувати рекомендації щодо управління можливими напрямками розвитку проблемної ситуації.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії.Використання методології і методики адаптивного математичного моделювання в економічній практиці передбачає розв‘язування різногалузевих нелінійних динамічних задач; дозволяє провести найбільш повне і глибоке дослідження станів трансформаційної економіки. Адаптивне економіко-математичне моделювання сприяє: а) мінімізації ризиків менеджменту на усіх рівнях господарювання, прагнучі економічної ефективності: б) усуненню невідповідності між економічною теорією і практикою сьогодення економіки, стаючи невід‘ємною складовою сучасної економічної освіти. Отриманим в навчальній дисципліні знанням притаманна найширша область використання, оскільки слухач володіє новітньою методологією наукового пізнання, якою виступає адаптивне математичне моделювання.

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Адаптація як методологія та інструментарій реагування економічних систем на дію збурюючих чинників.

Тема 2. Концептуальні засади адаптивних моделей. Інструментарій їх якісного і кількісного аналізу.

Тема 3. Обчислювальний експеримент в економіці - як методологія системних досліджень адаптивної економіки.

Тема 4. Побудова адаптивних математичних моделей в економіці, принципи та класифікація.

Тема 5. Основи якісного дослідження адаптивних моделей.

Тема 6. Основи кількісного аналізу математичних моделей (ММ) економіки.

Тема 7. Кількісні (детерміновані і стохастичні) методи адаптивних моделей економіки.

Тема 8. Синергетичні ефекти адаптивного числового моделювання.

Тема 9. Еволюційне та синергетичне моделювання економічних процесів в умовах трансформації.

Викладацький склад дисципліни:

1.                 Вітлінський В.В., д.е.н., проф., зав. каф. ЕММ;

2.                 Коляда Ю.В., к.т.н., доцент каф. ЕММ;

3.                 Кравченко Т.В., стар. викладач каф. ЕММ;

4.                 Семашко К.А., асистент каф. ЕММ;

5.                 Трохановський В.І., асистент каф. ЕММ.

Список літератури:

Основна

1.            Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія / Ю.В. Коляда. – К.: КНЕУ, 2011. ‑297 с.

2.            Вітлінський В.В. Моделювання в економіці . К. КНЕУ, 2003 р.

3.            Петренко В.Л., Тимохин В.Н, Овечко А.В. Модели и методы адаптивной экономики: Учебное пособие. – Донецк ООО «Юго-Восток Лтд», 2003. – 156 с.

4.            Экономико-математические методы и прикладные модели. Под ред. В.В.Федосеева – М.; ЮНИТИ, 2001.

5.       Забродский В.А. Адаптация экономических систем на основе упреждаемости.// Економічна кібернетика: ‑ Міжнарод. наук. ж. – 2000. ‑ №3 – 4. – c. 40 ‑ 45.

6.            Милованов В.П. Неравновесные социально-экономические системы: синергетика и самоорганизация. – М. : Эдиториал УРСС, 2001.

7.            Петров А.А. Экономика. Модели. Вычислительный эксперимент. М.; Наука, 1996.

Додаткова

1.            Петренко В.Л., Тимохин В.М. Проблемы адаптации в условиях сложной динамики экономических систем // Экономическая кібернетика. – 2001. № 1-2 с. 4-15.

2.            Колемаев В.А. Математическая економика. – М.; ЮНИТИ, 1998.

3.            Сигорский В.П., Коляда Ю.В.,Колодницкий Н.М. Проблемно-адаптивные процедуры численного анализа моделей динамических систем // Теоретическая електротехника. – 1990. – Вып.49.-с.3-9.

4.            Иващенко П.А. Адаптация в экономике. – Харьков: Вища шк., 1986. – 141с.

5.            Срагович В.Г. Управление и адаптация. М.: Знание, 1985.

6.            Самарський А.А. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент // Вестник АН СССР. – 1979. ‑ №5. – с. 38 - 49 с.

7.            Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. М.; Наука, 1979.

8.            Сигорский В.П., Коляда Ю.В., Комарчук И.А. Адаптация алгоритмов численного анализа // Вестник КПИ. Сер. Радиоэлектроника.- 1976.-Вып. 13. –с.5-7.

9.             Фомин В.Н., Фрадков А.А.,Якубович В.Л. Адаптивное управление динамическими объектами. М.: Энергия, 1976.

10.              Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука, 1968.

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                                       Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                                  д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Адаптивні модел в економіці (73.5 KB)паспорт навчальної дисципліни “Адаптивні модел в економіці ”. Дисципліна бакалаврського рівня.16 Листопада 2017 р.
  • Адаптивні моделі в економіці 6101 (508 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Адаптивні моделі в економіці”05 Липня 2016 р.