Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистичне моделювання та прогнозування

 

Статистичне моделювання та прогнозування

Освітній ступінь: бакалавр

Мета дисципліни – оволодіння методами статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів з використанням  прикладних комп’ютерних програм, реалізованих в інтегрованій системі обробки даних Statistica.

Завдання науки (дисципліни) визначається тими функціями, які виконують економіко-статистичні моделі (ЕСМ) у системі управління, зокрема: вивчення методологічних принципів розвідувального аналізу даних; діагностики стану об’єктів, що підлягають моделюванню;  вивчення причинно-наслідкового механізму формування варіації та динаміки соціально-економічних явищ, прогнозування і верифікації прогнозів.

 Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни

За час навчання студент має опанувати аналітичні та прогнозні можливості статистичних моделей, а також  сучасні технології їх реалізації в системі Statistica, зокрема:

•   знати методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування, які б забезпечували адекватність моделей реальним процесам і точність  прогнозування;

•   моделювати  структуру, динаміку розвитку і взаємозв’язки параметрів складних соціально-економічних систем, адаптувати типи моделей до реально існуючих інформаційних баз;

•   забезпечувати адекватність моделей реальним процесам і точність прогнозів;

•   знати аналітичні можливості модулів системи Statistica, уміти їх використовувати відповідно до мети моделювання і особливостей інформаційної бази.  

 

 

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Статистичне моделювання і прогнозування (105 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистичне моделювання і прогнозування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  14 Лютого 2019 р.
  • Статистичне моделювання та прогнозування (76.5 KB)паспорт з навчальної науки  “Статистичне моделювання та прогнозування”10 Листопада 2016 р.