Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова статистика (варіативна)

 

Наука «ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

Освітній ступінь:бакалавр

Мета науки: надання студентам твердих теоретичних і прикладних знань по використанню кількісних методів та прийомів для дослідження економічних явищ та процесів у сфері фінансів на макро – та мікрорівнях.

Завдання науки:сформувати у студентів комплекс компетенцій, які є достатніми для усвідомленого дотримання кодексу професійної етики системного аналітика і роботи за фахом під керівництвом досвідчених професіоналів.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе

-                     визначати предмет та об’єкт дослідження окремих галузей фінансової статистики;

-                     аналізувати завдання актуальних проблем фінансової статистики;

-                     будувати систему показників фінансової статистики;

-                     оцінювати ефективність проведених фінансових розрахунків, виявляти напрями їх поліпшення;

-                     виконувати статистичні розрахунки для аналізу ринку фінансових і страхових послуг;

-                     проводити статистичний аналіз динаміки основних статей дохідної та видаткової частин державного бюджету;

-                     організовувати та уміти знаходити необхідну фінансову інформацію з різних джерел;

-                     обирати найбільш ефективні методи фінансово – статистичної оцінки показників ринку фінансових та страхових послуг;

-                     вміти працювати з першоджерелами зарубіжної літератури та Internet – даними;

-                     досягати професіонального успіху через розв’язання складних завдань;

-                     вміти працювати в міждисциплінарній команді та міжнародному фінансовому середовищі.

Остання редакція: 26.01.16

Публікаціі з предмету

  • Фінансова статистика (479.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансова статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Фінансова статистика (109.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни   “Фінансова статистика”10 Листопада 2016 р.