Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальна статистика

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Соціальна статистика

 

1. Мета дисципліни– формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження соціальних явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

Соціальна статистика пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану, такими як демографічна статистика, статистика ринку праці, економічна статистика, організація вибіркових обстежень, статистика ринків, статистичне моделювання та прогнозування.

2. Після опанування дисциплінистудент повинен знати: теоретико-методологічні засади статистичного вимірювання та аналізу соціальних явищ і процесів; існуючі міжнародні стандарти та рекомендації щодо статистичного вимірювання та аналізу соціальних явищ і процесів; особливості вітчизняної законодавчо-нормативної бази, методів організації і планування статистичного спостереження соціальної сфери; підходи та методи побудови та аналізу соціальних індикаторів і закономірностей соціального розвитку; основні соціальні проблеми в Україні та у світі.

Студент повинен вміти: знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо соціальних явищ, процесів; вільно користуватися існуючими міжнародними, національними, регіональними базами статистичних даних; розраховувати та інтерпретувати соціальні індикатори; аналізувати тенденції та фактори розвитку соціальної сфери; розробляти пропозиції щодо удосконалення статистичного спостереження та аналізу соціальних явищ, процесів.

3. Набуті знання і вмінняможуть бути реалізовані в майбутній професії для отримання потрібної інформації, планування діяльності, розроблення напрямів розвитку з широкого кола соціальних питань на різних рівнях управління, як у сфері державної політики, так і в сфері бізнесу.

 

4. Зміст дисципліни:

Модуль 1. Статистика соціальної економіки.

Теми: Предмет, завдання та основні поняття соціальної статистики. Статистика праці. Статистика доходів і витрат населення. Статистика житлових умов

Модуль 2. Статистика гуманітарної сфери

Теми: Статистика освіти. Статистика здоров’я. Статистика соціального захисту. Статистика суспільно-політичного життя. Методи інтегрального оцінювання соціального розвитку

5. Викладацький склад:Ткаченко Л.Г., доцент кафедри статистики, канд. екон. наук.

6. Основна література:

Соціальна статистика: підручник / Л. Ф. Удотова; Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 376 с.

Столяров Г.С., Огай М.Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диц. — К.: КНЕУ, 2003. — 195 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник/ Державна служба статистики України.

 

Завідувач кафедри ____________________________ І.Г. Манцуров

                                                           (підпис)

 

Остання редакція: 07.10.15

Публікаціі з предмету

  • Соціальна статистика (488 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціальна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Соціальна статистика (101.5 KB)05 Жовтня 2017 р.
  • Соціальна статистика (23.6 KB)паспорт з навчальної науки “Соціальна статистика”10 Листопада 2016 р.