Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-планування Зовнішньо Економічної Діяльність

Мета дисицпліни – практична реалізація набутих теоретичних знань шляхом розробки бізнес-плану

Завдання дисципліни:

· озброїти студентів знаннями щодо структури бізнес-плану;

· навчити аналізувати і оцінювати зовнішнє політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру бізнес-середовища;

· допомогти освоїти методи і механізми розробки та просунення бізнес-плану;

·  навчити аналізувати середовища ринку позиціонування пропонує мого товару  в бізнес-плані

· навчити визначати сутність загроз та механізмів їх вирішення;

· сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи розвитку міжнародного бізнесу.

Предметом курсу є: система взаємодії теоретичних складових, що формуються в сучасному бізнес-середовищі, в умовах підвищеної конкурентоспроможності.

В результаті опанування науки «Практикум з бізнес-планування ЗЕД» студент бакалаврського рівня освіти набуде таких фахових компетентностей:

- здатність мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення;

- здатність до абстрактного мислення, застосовування методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію;

- здатність до планування, організації, мотивації, оцінювання та підвищення результативності колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу;

- здатність здійснювати комплексний аналіз складових бізнес-плану, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування.

Остання редакція: 25.05.17