Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень(каф. менеджменту)

Методологія наукових досліджень є шляхом і способом пізнання, логічною організацією досліджень щодо визначення мети, об’єкта і предмета дослідження, принципів, підходів і напрямів його проведення, вибору засобів та методів, за допомогою яких досягається найкращий результат, зокрема в сфері економіки і управління.
Програма курсу побудована на узагальненні методологічних засад проведення наукових досліджень у сфері економіки і управління організаціями. Це дає змогу розвинути творчий підхід до роботи у майбутніх менеджерів, виявити і зміцнити їх дослідницькі риси. Викладання дисципліни “Методологія наукових досліджень” передбачає ефективне поєднання набутих знань щодо розпізнання проблем і методів наукових досліджень, формування процесуальних схем проведення дослідження і практичним їх застосуванням при написанні консультаційних проектів і магістерських дипломних робіт, інших наукових праць, визначенні економічного ефекту від проектних управлінських рішень, узагальненні і оформленні результатів досліджень згідно існуючих стандартів.
Ця дисципліна є нормативною, тобто обов’язковою для засвоєння студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю “Менеджмент організацій”.
Мета дисципліни “Методологія наукових досліджень” є: 1) формування розуміння сучасних напрямів здійснення наукових досліджень на макро- і мікрорівні, зокрема економічного і управлінського профілю; 2) опанування методології, методів та логіки наукових досліджень; 3) набуття вмінь розробляти програму і план наукових досліджень; 4) формування вмінь розпізнання проблем, спричинених дією основних ситуаційних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування організації; 5) визначення шляхів вирішення економічних та управлінських проблем на засадах наукових принципів та підходів; 6) набуття навичок наукової організації досліджень; 7) прищеплення навичок та прийомів щодо пошуку інформаційних джерел та роботи з ними; 8) набуття вмінь узагальнення результатів дослідження; 9) опанування вимог та стандартів щодо оформлення наукової продукції (результатів дослідження); 10) набуття вмінь оцінювати економічний ефект від запровадження наукових досліджень.
Досягненню цілей вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, яка реалізує найбільш прийнятний у науковій діяльності процес створення і запровадження в практику наукової продукції.
Завданнями вивчення дисципліни є: розкриття сутності проведення наукових досліджень; навчання студентів основам методології та методиці наукових досліджень; прищеплення інтересу і навичок наукового пошуку; підготовка студентів для самостійної наукової діяльності.
Предмет дисципліни охоплює загальні закономірності пошуку і розв’язання проблем економіки та управління на засадах наукової методології, сучасних можливостей наукових досліджень.
Вивчення дисципліни “Методологія наукових досліджень” сприяє формуванню потягу до дослідницької діяльності, розширює світогляд та прищеплює навички креативного мислення в процесі підготовки майбутніх спеціалістів з проблем управління.
На магістерському рівні викладення дисципліни “Методологія наукових досліджень” доцільно поєднувати із дисциплінами фахового спрямування “Стратегічне управління”, “Управління Корпораціями (АТ)”, “Інвестиційний менеджмент”, “Системи підтримки прийняття рішень”, “Організаційна поведінка і психологія управління”.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_MetodologD196ya_ND.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету