Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних умінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання.


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр менеджменту

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 4 місяців (очна), 1 рік 6 місяців (заочна) /

90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Менеджмент агробізнесу»

 

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо управління створенням і розвитком підприємств у сфері агробізнесу, а саме: обґрунтування і прийняття рішень, проведення оцінки та прогнозування діяльності підприємств з використанням широкого інструментарію економічного аналізу, встановлення і підтримання комунікацій, володіння навичками підготовки і проведення презентацій, уміння формулювати власні думки лаконічно і зрозуміло, забезпечення інноваційного розвитку підприємства, здійснення оперативного і стратегічного планування, застосування знань з управління бізнес-процесами, бізнес-проектами і фінансами підприємств з урахуванням особливостей агробізнесу, управління знаннями та особистісним розвитком, управління стратегічними змінами в підприємстві тощо.


 

Навички, які отримує випускник

 

Після закінчення програми випускники мають уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємств агробізнесу і впроваджувати їх; визначати, аналізувати проблеми підприємств агробізнесу та розробляти заходи щодо їх вирішення; виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси; застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем; визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання; вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження і з використанням сучасних моделей, методів і технологій; оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси і технології, що використовуються, в підприємствах агробізнесу різних форм власності та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень; вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері агробізнесу з метою забезпечення їх ефективності; демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації за умов невизначеності і ризиків; впроваджувати інноваційні проекти; здійснювати ефективне ділове спілкування, зокрема усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами; організовувати товарні, фінансові, інформаційні потоки, управляти каналами розподілу; прогнозувати розвиток економічних процесів та економічних показників; здійснювати контроль бізнес-процесів та витрат, фінансове планування діяльності підприємств; обирати оптимальну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику; управляти особистісним і професійним розвитком. 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в апараті управління та в різних лінійних і функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм у сфері агробізнесу, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організацій та установ, підрозділах органів державного та муніципального управління.


 

Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Менеджмент агробізнесу" (спеціальність 073 "Менеджмент", спеціаліація "Менеджмент агробізнесу")

 

  

Остання редакція: 02.07.20