Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія культури та дозвілля

Мета:забезпечення оптимального за теоретико-гносеологічним змістом та прикладним значенням обсягу знань про соціологію культури як самостійну наукову дисципліну, формування у студентів знань про категорії та основні наукові підходи щодо соціологічного трактування сутності феномену культури, її взаємозв’язку з суспільством, про актуальні проблеми соціального буття культури, про роль культури в процесах соціальних перетворень і змін у сучасному світі.

Завдання:засвоєння студентами базових принципів, методологічних засад, понятійно-категоріального та аналітичного апарату соціології культури; актуалізація у студентів наукових знань з метою формування у них загальних (глобальних), ключових системних, міжособистісних та інструментальних компетентностей; аналіз й критичне осмислення базових соціологічних концепцій, підходів, публікацій у галузі соціології культури, специфіки культурно-соціологічного пізнання в цілому; ознайомлення з актуальними дослідницькими темами соціології сучасної української культури; формування навичок застосування основних методів соціологічного аналізу у здійсненні досліджень з тематики соціології культури; формування навичок аналізу реальних соціокультурних процесів на основі теорій, що вивчаються; формування вмінь і навичок написання наукових текстів з тематики соціології культури на основі роботи з науково-дослідницькою літературою;  формування навичок й умінь аналізу базових механізмів впливу культури на життя суспільства (у тому числі – українського).

 

        Предмет: сутність і зміст культури як базового соціального інституту будь-якого суспільства, її взаємодія з іншими соціальними інститутами; закономірності й основні вектори розвитку культурної підсистеми суспільства та її складових; методологія, методика та процедурно-інструментальний базис соціологічних досліджень культури; сутність та специфіка розгляду структурно-функціонального, регулятивного й стратифікаційного аспектів функціонування культури як соціального інституту; особливості соціокультурної реальності та культурних форм; історична і сучасна типологія соціокультурних систем суспільства; місце і значення суб’єктів культури у процесі формування та розвитку цього соціального інституту суспільства; місце культури у процесах соціальних трансформацій сучасності, специфіка культурного відтворення; ролеві, комунікативні та трансляційні виміри функціонування соціокультурної системи суспільства; соціодинаміка розвитку субкультур і контркультур в сучасному суспільстві, особливості проявів західної та східної, організаційної культур; культура і науково-технічний прогрес, культура та постсучасність, культура і глобалізація: соціологічний аналіз; сутність, зміст та особливості розвитку культурної індустрії нині; специфіка дослідження культури сучасного міста; сутність, зміст, перспективні напрями досліджень соціології культури в сучасній Україні.

 

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія культури та дозвілля (113.5 KB)паспорт дисципліни «Соціологія культури та дозвілля»05 Жовтня 2017 р.
  • Соціологія культури та дозвілля (492.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з  дисципліни «Соціологія культури та дозвілля»04 Жовтня 2017 р.