Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія соціології

Мета:формування системи знань про процес виникнення, основні етапи розвитку, історичні форми і напрями розвитку соціологічного знання. Реконструкція історичного становлення соціологічного знання дасть змогу дослідити процес виокремлення з людського досвіду знання  про суспільство і набуття ним форми емпірично обґрунтованої наукової теорії.

Завдання:дати цілісне уявлення про специфіку зародження соціологічного знання, протосоціологічні рефлексії у писемних творах та працях ранніх філософів;сприяти засвоєнню студентами знань про передумови формування соціології як науки;вивчення студентами історії виникнення й розвитку академічної соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст.;формування у студентів уявлень про діяльність представників сучасної світової соціології.

Предмет:становлення уявлень про суспільство, які передували виникненню соціології як науки; вивчення історичного досвіду становлення і розуміння знання про суспільство; розгляд основних ідей фундаторів соціологічної науки та їхні значення і вплив на подальший розвиток соціології; ґенезу основних соціологічних теорій та концепцій; інституціалізація соціології як науки.

Робочі програми та навчальні матеріали

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Історія соціології (441.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Історія соціології»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Історія соціології (97.5 KB)паспорт дисципліни «Історія соціології»05 Жовтня 2017 р.