Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія освіти

Мета: забезпечення студентів знаннями закономірностей розвитку освітнього простору, розумінням освіти як «цілісного феномену», навичками використання в якості методологічних основ соціологічного підходу до освіти, формування цілісної системи знань про сучасну світову соціологію освіти.

Завдання: сформувати знання про основні теоретичні підходи, які склались в соціології до вивчення освіти як соціального інституту, актуалізувати значення соціологічного аналізу системи освіти в сучасному суспільстві; ознайомитись з роботами провідних вчених в галузі соціології освіти, окреслити основні проблеми освіти в сучасному світі, їх соціальну зумовленість та перспективи вирішення. Виробити у студентів уміння та навички застосування соціологічних методів дослідження при аналізі освітнього простору.

Предмет: система освіти як соціальний інститут і одночасно як особливий вид діяльності, її соціальна цінність для особистості та суспільства; сутність та структура освітніх інститутів, їх взаємовідносин з іншими соціальними підсистемами і суспільством в усіх виявах і рівнях.

Робочі програми та навчальні матеріали 

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Соціологія освіти (324 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія освіти»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія освіти (150.5 KB)паспорт дисципліни «Соціологія освіти»05 Жовтня 2017 р.