Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформатика (галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки)

для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
освітні програми:
 6А01 "Економіка агропромислових підприємств", 6Е01 "Економічна теорія", 6Е02 "Економіка підприємства", 6І01 "Економічна кібернетика", 6І02 "Соціально-економічна статистика", 6Р01 "Регіональна економіка та місцеве самоврядування", 6Р02 "Екологічна економіка", 6М01 "Міжнародна економіка", 6М02 "Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення", 6У02 "Управління персоналом та економіка праці" 6Е03 "Національна економіка",  6У03 "Економічна та соціальна психологія", 6У04 "Соціологія економіки та підприємництва", 6М03 "Міжнародні економічні відносини" 


  

Метою вивчення інформатики є формування у студентів високого рівня інформативних компетентностей щодо застосування сучасних програмно-технічних засобів комп’ютеризації, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій, що сприятиме високій конкурентоспроможності майбутніх фахівців з економіки та фінансів на українському і європейському ринках праці та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Основні завдання полягають у засвоєнні як теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних умінь та навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування, аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних систем, розробки, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі.

 

 

 

 • надає підґрунтя для подальшого засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки у спеціальних дисциплінах навчального плану студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання (використання інформаційних систем в різних галузях господарства, економетрія, ризикологія тощо);
 • формує інструментарії ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм (MS Office);
 • формує інформаційну культуру, що підвищує загальну компетентність майбутніх фахівців з економіки та менеджменту, сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій:

 • професори — д.пед.н. Дибкова Л.М., к.е.н. Дербенцев В.Д.,
 • доценти к.е.н. Головко Н.Р., к.е.н Кравченко В.Г., к.пед.н. Красюк Ю.М.,
  к.е.н. Кучерява Т.О., к.е.н. Петренко Л.М., к.е.н. Сидоренко В.М., к.е.н. Cільченко М.В.
 • старші викладачі — Ляпіна І.Ю., Рзаєв Д.О., Супрунюк Г.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

 • професори д.пед.н. Дибкова Л.М.,к.е.н. Дербенцев В.Д.
 • доценти к.е.н. Головко Н.Р., к.е.н Кравченко В.Г., к.пед.н. Красюк Ю.М.,
  к.е.н. Кучерява Т.О., к.е.н. Петренко Л.М., к.е.н. Сидоренко В.М., к.е.н. Cільченко М.В.
 • старші викладачі —Куліда.В.І., Ляпіна І.Ю., Овчаренко А.А., Рзаєв Д.О., Супрунюк Г.М.
 • асистенти — Касян В.М., Кисіль Т.М., Македон Г.П.

Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:

 • Вхідні тести з дисципліни «Економічна інформатика», автор: Кравченко В.Г., 2008
 • Дистанційний курс «Інформатика 6601, 6504», автор: Кравченко В.Г., 2008, http://193.110.163.14/SCRIPT/0701_18
 • Дистанційний курс «Вступ до інформатики», автор: Кравченко В.Г., http://193.110.163.14/SCRIPT/0701_14
 • Дистанційний курс «Інформатика 6504», автор: Ляпіна І. Ю., 2009, http://193.110.163.14/SCRIPT/0701_37
 • Дистанційний курс «Інформатика для спеціальності "Міжнародна економіка"», автор: Клименко О. Ф., Кисіль Т. М., 2010, http://193.110.163.14/SCRIPT/0701_39
 • Інформатика (0701_42) (для студентів спец. 6503) / Н.Р. Головко. — К.: КНЕУ, 2010. http://193.110.163.14/SCRIPT/0701_42

Відеолекції
Технологія проведення фінансового аналізу засобами Microsoft Excel
 

Остання редакція: 13.01.18

Публікаціі з предмету

 • Інформатика 6Е02, 6E03, 6У02, 6Р01, 6Р02, 6і02 (129.5 KB)паспорт дисципліни «Інформатика»для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізацій (освітніх програм) «6Е02—Економіка підприємства», «6Е03—Національна економіка»,«6У02—Управління персоналом та економіка праці», 6Р01—Регіональна економіка та місцеве самоврядування», «6Р02—Екологічна економіка», «6і02—Соціально-економічна статистика»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6Е01 — Економічна теорія» (123.5 KB)паспорт з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізації (освітньої програми) «6Е01—Економічна теорія»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для 6А01, 6А02 (129.5 KB)паспорт дисципліни «Інформатика»для бакалаврів галузі знань галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізації (освітні програми) «6А01—Економіка агробізнесу»; галузі знань «07—Управління та адміністрування», спеціальності «011—Облік і оподаткування», спеціалізації (освітні програми) «6А02—Облік, оподаткування та аудит агробізнесу»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6М01—Міжнародна економіка», «6М02— Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», «6М03— Міжнародні економічні відносини» (123 KB)паспорт дисципліни «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізацій (освітніх програм) «6М01—Міжнародна економіка», «6М02— Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»; галузі знань «29—Міжнародні відносини», спеціальності «292— Міжнародні економічні відносини», спеціалізації (освітньої програми) «6М03— Міжнародні економічні відносини», «6М03— Міжнародні економічні відносини»; галузі знань «07—Управління та адміністрування», спеціальності «07—Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньої програми) «6М04—Міжнародний бізнес»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6і01 — Економічна кібернетика» (79 KB)паспорт з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізації (освітньої програми) «6і01—Економічна кібернетика»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6У03 — Економічна та соціальна психологія» (123.5 KB)паспорт з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «053—Психологія», «6У03 — Економічна та соціальна психологія»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6У04 — Соціологія економіки та підприємства» (115.5 KB)паспорт з науки «Інформатика»для бакалаврів галузі знань«05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «054—Соціологія», спеціалізації (освітньої програми) «6У04 — Соціологія економіки та підприємства»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика 6А01, 6А0 (2.4 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інформатика»для бакалаврів галузі знань галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізації (освітні програми) «6А01—Економіка агробізнесу»; галузі знань «07—Управління та адміністрування», спеціальності «011—Облік і оподаткування», спеціалізації (освітні програми) «6А02—Облік, оподаткування та аудит агробізнесу»06 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6Е01—Економічна теорія» (2 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика»для бакалаврів галузі знань«05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізації (освітньої програми) «6Е01—Економічна теорія»06 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6М01—Міжнародна економіка», «6М02— Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», «6М03— Міжнародні економічні відносини», «6М04—Міжнародний бізнес» (2.2 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика»длябакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізацій (освітніх програм) «6М01—Міжнародна економіка», «6М02— Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», «6М03— Міжнародні економічні відносини»; галузі знань «07—Управління та адміністрування», спеціальності «07—Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньої програми) «6М04—Міжнародний бізнес»06 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6і01—Економічна кібернетика» (2.1 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика»для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізації (освітньої програми) «6і01—Економічна кібернетика»06 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6У03 — Економічна та соціальна психологія» (618.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «053—Психологія», спеціалізації (освітньої програми) «6У03 — Економічна та соціальна психологія»06 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6У04 — Соціологія економіки та підприємства» (605.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика»для бакалаврів галузі знань«05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «054—Соціологія», спеціалізації (освітньої програми) «6У04 — Соціологія економіки та підприємства»06 Вересня 2017 р.
 • Інформатика 6Е02, 6E03, 6У02, 6Р01, 6Р02, 6і02 (2.6 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки» спеціальності «051—Економіка» спеціалізацій (освітніх програм) «6Е02—Економіка підприємства», «6Е03—Національна економіка», «6А01—Економіка агропромислових формувань», «6Р02—Екологічна економіка», «6Р01—Регіональна економіка та місцеве самоврядування», «6У02—Управління  персоналом та економіка праці»,«6і02—Соціально-економічна статистика»06 Вересня 2017 р.