Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Менеджмент)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних та візуалізації даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; розробляти візуальну концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 073(6Е04,6А03) (2.6 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій (освітньо-професійної програми) 6Е04 «Менеджмент бізнес-організацій», 6А03 «Менеджмент агробізнесу»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 073 (6У06,6У07) (2.5 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізацій (освітньо-професійної програми) 6У06 «Менеджмент персоналу», 6У07 «Менеджмент соціальної сфери»18 Березня 2019 р.