Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системний аналіз соціально-економічних процесів (галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки, 07 - Управління та адміністрування)

для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
освітня програма  6І02 "Соціально-економічна статистика",
 галузі знань 07 "Управління та адміністрування" освітня програма 6Р03 "Маркетинг"
 

Мета науки: є розвиток у студентів системного мислення, усвідом­лення необхідності застосування системного підходу до задач управління та прийняття рішень, до дослідження складних соціально-економічних явищ та процесів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного опанування науки студент зможе:

 • класифікувати складні системи, використовувати принцип Ешбі для обґрунтування ієрархічної структури;
 • будувати моделі, що описують соціально-економічні процеси  або сис­тему та вибирати критерії оцінки;
 • досліджувати складні моделі, проводячи декомпозицію та структуриза­цію;
 • будувати дерево цілей, дерево ресурсів та дерево моделей, вибирати критерії ефективності
 • розв’язувати задачі аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних процесів і систем;
 • розробляти, планувати та реалізовувати заходи, спрямовані на розв’язання проблемних ситуацій;
 • розробляти й аналізувати моделі і алгоритми розв'язання економічних задач з позицій системного підходу;
 • застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого під­ходу у процесі розробки моделей соціально-економічних процесів.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

 • професор - к.т.н. Шарапов О.Д.
 • доценти - к.е.н. Дербенцев В.Д., к.е.н. Кравченко В.Г.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

 • професор - к.т.н. Шарапов О.Д.
 • доценти - к.е.н. Дербенцев В.Д., к.е.н. Кравченко В.Г.

 

Остання редакція: 02.07.16

Публікаціі з предмету