Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-діагностика

Мета науки: формування та поглиблення у студентів теоретичних знань, формуванні вмінь, набуття навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розробки і впровадження ефективних управлінських рішень.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для обґрунтування господарських рішень за результатами проведеної бізнес-діагностики з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-  застосовувати на практиці сучасні моделі діагностики діяльності суб’єктів господарювання;

-  виявляти й аналізувати проблемні сфери діяльності підприємства і чинники його розвитку;

-  розпізнавати ринкові і внутрішні сигнали, оцінювати загрози та можливості функціонування підприємства;

-  ідентифікувати специфіку діяльності підприємства та правильно обирати джерела, напрямки аналізу та критерії оцінювання;

-  визначати коло загальних та специфічних нормативних актів, що регламентують діяльність підприємства;

-  аналізувати цільове ринкове середовище та визначати місце підприємства у ньому;

-  діагностувати основні бізнес-процеси організації;

-  здійснювати комплексний аналіз фінансово-майнового стану підприємства;

-  оцінювати ефективність використання основних груп ресурсів господарювання;

-  оцінювати податкове навантаження та ефективність податкового управління на підприємстві;

-  проводити інтегральну оцінку ефективності діяльності підприємств за різними аспектами, використовуючи сучасні методики;

-  визначати основні види ризиків господарювання підприємств, володіти технологією кількісного оцінювання рівня ризиків, а також розробляти систему внутрішніх механізмів їх нейтралізації;

-  здійснювати діагностику ризику банкрутства суб’єктів господарювання, рівня економічної безпеки підприємства.

Остання редакція: 14.03.16

Публікаціі з предмету