Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративне зростання бізнесу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Корпоративне зростання бізнесу»

Corporate Business Growth

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Мета  дисципліни полягає у формуванні знань та практичних навичок щодо: визначення факторів, передумов та наслідків корпоративного зростання; стратегічного моделювання корпоративного зростання бізнесу в умовах VUCA; ідентифікації і аналізу типу та якості корпоративного зростання бізнесу; оцінювання корпоративного зростання бізнесу на основі сучасних аналітичних моделей; фінансового моделювання корпоративного зростання бізнесу з урахуванням потреб бізнес-практики.

Міждисциплінарні зв’язки визначаються особливостями підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних дисциплін, ґрунтується на теоретичному фундаменті економіки підприємства та методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін таких, як: «Стратегія підприємства», «Економіка інновацій», «Капітал підприємства: формування та використання», «Бізнес-моделювання», «Бізнес-діагностика», «Інноваційний розвиток». У результаті вивчення дисципліни буде сформовано необхідний компетентнісний базис для опанування дисциплін управлінського напрямку, які пов’язані із специфікою прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансів та стратегії.

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Корпоративне зростання бізнесу» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності понять «корпоративне зростання», «економічне зростання», «якість зростання»; парадигм зростання (каузальної, процесної, інтеграційної, результатів зростання); видів зростання (органічне, неорганічне, інтенсивне, екстенсивне, стійке, розумне,  ін.)

лекція, семінарське заняття, дискусія

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

1.2

щодо взаємозв'язку та відмінностей категорій: розвиток, зростання, потенціал розвитку та зростання; зростання економічних результатів діяльності підприємства та економічне зростання підприємства

1.3

ключових понять: швидкозростаюча компанія, акселератор зростання, стратегія зростання; методів та прийомів стратегічного аналізу корпоративного зростання; практик та процедур стратегічного моделювання корпоративного зростання бізнесу

лекція, семінарське заняття, дискусія, аналіз кейсів, робота в малих групах

1.4

сутнісно-змістовної характеристики економічного зростання, масштабів бізнесу, потенціалу розвитку бізнесу; методичних підходів до оцінювання корпоративного зростання бізнесу; фінансових моделей аналізу вартісного зростання бізнесу; методів та інструментів математичного моделювання вартісного зростання бізнесу

лекція,семінар-дискусія з елементами аналізу,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналіз кейсів

2.

Уміння/навички:

2.1

пояснювати причини та ідентифікувати передумови економічного зростання підприємства; аналізувати якість змін, що супроводжують процеси зростання

лекція, семінарське заняття, дискусія, робота в малих групах

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

2.2

визначати фактори та наслідки зростання інноваційних компаній; пояснювати причини різних способів та результатів зростання швидкозростаючих та зрілих компаній

лекція,семінарське заняття, дискусія,

2.3

здійснювати кількісне оцінювання факторів впливу на зростання економічних результатів розвитку компанії

 

лекція, вирішення конкретних задач та ситуацій

2.4

застосовувати факторні фінансові моделі для аналізу вартісного зростання компанії

лекція, семінарське заняття, розв'язання ситуаційних вправ

2.5

оцінювати економічні наслідки розвитку компанії за різними критеріями та їх сумісним використанням

лекція, семінар-вирішення ситуаційних вправ 

2.6

здійснювати стратегічне та фінансове моделювання корпоративного зростання бізнесу

 

лекція,семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

 

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,

залік

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді- брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення зростання та розвитку бізнесу

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок, відхилень

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на розвиток компанії

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота,

залік

4.1

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.2

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів розвитку та зростання підприємства.

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення

 

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Змістовний модуль 1. Концептуальні засади корпоративного зростання бізнесу

1. Теорії зростання компанії

2. Категоріальний базис теорії корпоративного зростання

3. Парадигми корпоративного зростання бізнесу

4. Якість корпоративного зростання бізнесу

Змістовний модуль 2. Стратегічні аспекти корпоративного зростання бізнесу

Тема 5. Концепція зростаючої компанії. Теорія зростаючої віддачі та акселератори зростання бізнесу

Тема 6. Ціннісні засади корпоративного зростання бізнесу

Тема 7. Стратегії та механізми забезпечення корпоративного зростання бізнесу

Змістовний модуль 3. Оцінювання та моделювання корпоративного зростання бізнесу

Тема 8. Моделі оцінювання корпоративного зростання

Тема 9. Вартісно-орієнтоване моделювання корпоративного зростання бізнесу

Тема 10. Практичні результати емпіричного тестування моделей корпоративного зростання бізнесу

 Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти:

к.е.н., доц. Шевчук Наталія Валентинівна, shevchuk@kneu.edu.ua, natalykneu@ukr.net

Рекомендовані інформаційні джерела:

1.          Верба В.А., Гребешкова О.М. Управління розвитком компанії: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2011. 482 с.

2.          Гребешкова О.М., Махова Г.В.Стратегічні партнерства підприємств : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2012. 405 с. 

3.          Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: [навч. посіб.] К.: КНЕУ, 2011. 538 с.

4.          Рєпіна І.М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління : монографія. К.: КНЕУ, 2012. 274 с.

5.          Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: К.: КНЕУ, 2007. 470 с.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 30.09.23