Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічне оздоровлення бізнесу

Анотація навчальної дисципліни

 «ЕКОНОМІЧНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ»

Economic recovery of business

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета навчальної дисципліни:

Мета дисципліни «Економічне оздоровлення бізнесу» полягаєу формуванні у студентів мислення сучасного господарника та набутті системної сукупності спеціальних економічних знань та практичних навичок з управління економічним оздоровленням, реструктуризації та забезпечення ліквідації підприємств.

Міждисциплінарні зв’язки:

Для опанування даної науки (дисципліни) необхідні знання з таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Бізнес-діагностика», «Стратегічне управління підприємством» тощо.

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Економічне оздоровлення бізнесу»

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики / форми оцінювання

1.Знання:

1.1

сутність, значення, напрямки та форми економічного оздоровлення підприємства

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

Тестування, бліц опитування, розв’язування задач, виконання індивідуальних завдань, контрольна (модульна) робота, залік

1.2

технологію банкрутства та санації підприємства за вітчизняним законодавством;

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

1.3

технологію оцінювання санаційної спроможності проблемного підприємства;

Лекція, семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.4

технологію оцінювання санаційної спроможності проблемного підприємства;

Лекція, семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.5

процеси планування, реалізації, коригування та оцінювання ефективності проектів економічного оздоровлення підприємств.

Лекція, семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг 

2. Уміння/навички:

2.1

розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

Розв’язування задач, виконання індивідуальних завдань, контрольна (модульна) робота, залік

2.2

визначати необхідність та організовувати управління економічним оздоровленням підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.3

визначати параметри неплатоспроможності підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.4

застосовувати механізми банкрутства для економічного оздоровлення підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.5

ідентифіковувати санаційну спроможність та виявляти проблемні аспекти діяльності підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.6

визначати потребу у фінансових ресурсах для здійснення санаційних заходів підприємства, а також обґрунтовувати оптимальний вибір їх джерел;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.7

розробляти та обґрунтовувати доцільність широкого кола санаційних заходів стратегічного, тактичного та оперативного характеру;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.8

формувати, затверджувати, реалізовувати та коригувати план санації підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.9

ліквідовувати підприємство, його дочірні, асоційовані компанії та структурні підрозділи з метою оздоровлення цільового підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.10

оцінювати ефективність економічного оздоровлення підприємства

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

3. Комунікація

   
 

здатність самостійно та колективно здійснювати аналітичні процедури з взаємодією з постачальниками інформації та отримувачами аналітичних висновків, вироблення навичок, спрямованих на:

3.1) формулювання проблеми комплексного дослідження бізнесу, розподіл і закріплення її складових для вирішення між членами команди;

3.2) проведення диспуту під час вирішення проблемних ситуацій, представлення результатів критичного огляду літературних джерел

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, презентація

Перевірка виконання індивідуальних завдань, презентація, дискурс, залік

4. Відповідальність і автономія

 

4.1) вміння брати на себе особисту відповідальність при виконання індивідуальних завдань

4.2) демонструвати ефективну автономію при виконанні завдань, які виникають при розробці колективних заходів, спрямованих на підвищення ефективності аналітичної діяльності на підприємстві

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, презентація

Перевірка виконання індивідуальних завдань, презентація, дискурс, залік

      

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Економічне оздоровлення підприємства: сутність, передумови та технологія здійснення.

Тема 2. Неплатоспроможність та банкрутство як наслідки розвитку кризи підприємства.

Тема 3.Технологія банкрутства за вітчизняним законодавством.

Тема 4. Санаційна діагностика підприємства.

Тема 5. Фінансування оздоровлення підприємства.

Тема 6. Планування економічного оздоровлення бізнесу.

Тема 7. Реструктуризація підприємства.

Тема 8. Особливості оздоровлення окремих категорій підприємств.

Тема 9. Ліквідація як спосіб оздоровлення бізнесу для його власника.

Тема 10. Оцінювання ефективності економічного оздоровлення підприємства.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти:

 к.е.н., доцент Дмитренко А.І.dmytrenko.artem@kneu.edu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела:

  1. Дмитренко А.І. Економічне оздоровлення бізнесу - Дмитренко - EMBE66070U: дистанційний курс. Режим доступу: http://193.110.163.11/moodle/course/view.php?id=3557
  2. Боронос В. Г.Управління фінансовою санацією підприємств : підручник /В. Г. Боронос, І. Й. Плікус. – Суми: Сумський державний університет, 2022. – 459 с.
  3. Управління фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник. / І.М. Зеліско, 2016. – 355 с.
  4. правління фінансовою санацією підприємства [текст] : підручник. /Т. А. Говорушко, І. В. Дем’яненко, К. В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 400 с.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 30.09.23