Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«ОБЛІК ТА АУДИТ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ»
 

БИТКІВСЬКА АННА ВІКТОРІВНА
Дата захисту: 20.12.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Петрик Олена Анатоліївна

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних положень та вдосконаленню організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку і аудиту в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства підприємств. Обґрунтовано значущість бухгалтерського обліку й аудиту як важливих елементів системи інформаційного забезпечення процедур відновлення платоспроможності та банкрутства. З’ясовано особливості дії та встановлено доцільність застосування окремих принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності у процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства. Розвинуто організаційні та методичні положення бухгалтерського обліку на кожному етапі судового і досудового процесів відновлення платоспроможності й банкрутства. Розроблено комплексний методичний підхід до обліку доходів і витрат підприємства в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства. Виокремлено основні види аудиту, що можуть застосовуватися до підприємств- боржників (банкрутів), та охарактеризовано їх специфіку. Вдосконалено методику проведення аудиту в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства й розроблено методику постліквідаційного аудиту.

Автореферат

 
«ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ ТА АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ»
 

СОЛОВЙОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Дата захисту: 20.12.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Кіндрацька Любомира Максимівна

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень та розробці рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. Запропоновано порядок до обліково-аналітичного та контрольного забезпечення формування доходів і видатків головних розпорядників бюджетних коштів. Уточнено поняття, економічну сутність, класифікацію видатків та доходів бюджетних установ для достовірного визнання та відображення цих об’єктів в обліку. Обґрунтовано склад комплексного облікового забезпечення процесу виконання кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів. Удосконалено методичне забезпечення бухгалтерського обліку та контролю операцій з доходами і видатками бюджетних установ через деталізацію видів доходів та видатків. Запропоновано методику аналізу ефективності використання бюджетних коштів підвідомчими організаціями в частині визначення джерел інформації для проведення аналітичних процедур, обрання показників та критеріїв. Розроблено методику внутрішнього аудиту ефективності використання бюджетних коштів.

Автореферат

 
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК»
 

ДЗЕМІШКЕВИЧ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата захисту: 27.11.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Остап’юк Наталія Анатоліївна

Дисертацію присвячено обґрунтування теоретичних положень, удосконаленню організаційного і методичного забезпечення процесу формування та аналізу звітності кредитних спілок. Ідентифіковано та узагальнено інформаційні запити користувачів звітності та обґрунтовано необхідність впровадження інтегрованої звітності кредитних спілок для представлення інформації про їх діяльність. Зокрема, запропоновано рангову модель пріоритетності користувачів звітності. Згруповано об’єкти обліку кредитних спілок за ознакою належності до перерозподілу капіталу, що дозволяє розробити єдині підходи до організації та ведення бухгалтерського обліку кредитних спілок для підвищення рівня поінформованості щодо їх діяльності. Розроблено положення про облікову політику кредитної спілки із врахуванням вимог МСФЗ. Враховуючи специфіку діяльності кредитних спілок, розроблено внутрішні технологічні карти з ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою згідно з МСФЗ. Розроблено структуру інтегрованого звіту кредитної спілки та виокремлено основні показники, що мають відображатися у ньому. У дослідженні удосконалено організаційне забезпечення економічного аналізу інтегрованої звітності кредитних спілок через розробку моделі запровадження таксономії інтегрованої звітності, яка забезпечує реалізацію принципу порівнянності показників інтегрованої звітності.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри аудиту ДВНЗ «Національна академія статистики, бухгалтерського обліку та аудиту» (м. Київ),  д.е.н., професора Корінько Миколи Даниловича (відгук)

Начальника відділу правового та кадрового забезпечення Волинської обласної дирекці ПАТ «НАСК «ОРАНТА» (м. Київ),  к.е.н. Шишути Олени Юріївни (відгук)

 
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ»
 

СІУХІНА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
Дата захисту: 27.11.2017
Науковий керівник: к.е.н., доцент Семениченко Юлія Костянтинівна

У дисертації досліджено теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення організації та методики обліку та аналізу резервів банку. Систематизовано та удосконалено основні положення оцінки активів з метою формування резервів. Обґрунтовано підходи до впровадження моделі очікуваних збитків у практичну діяльність вітчизняних банків через представлення принципів побудови аналітичного плану рахунків резервів, елементів облікової політики, визначення видів операцій із резервами. Виокремлено відмінності між чинними обліковими нормами та нормами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Представлено методику обліку операцій із формування, коригування, використання резервів, а також операцій із перекласифікації активів відповідно до МСФЗ 9. 19 Визначено теоретичні та практичні положення аналізу резервів банку як одного з етапів комплексного аналізу діяльності банку. Проведено аналіз резервів за напрямами: структурно-динамічний, факторний, аналіз ефективності резервування, що базується на концепції взаємодоповнюваності резервів.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця),  д.е.н., професора Іоніна Євгена Євгеновича (відгук)

Заступника директора – начальника управління контролю, податків та складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України,  к.е.н. Снігурської Людмили Петрівни (відгук)

 

Остання редакція: 19.11.17