Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРЕДМЕТАМИ АНТИКВАРІАТУ»
 

Демків Христина Святославівна
Дата захисту: 01.03.2018
Науковий керівник: к.е.н., доцент Швець Володимир Євгенович

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних і практичних положень з організації та методики аналізу торговельних операцій з предметами антикваріату. Уточнено сутність понять «антикваріат», «предмет колекціонування», «аналіз господарської діяльності» з метою систематизації понятійно-категоріального апарату і виокремлення об’єктів аналізу. Надано рекомендації щодо застосування змішаної організаційної системи аналізу діяльності суб’єктів на ринку антикваріату із окресленням її переваг. Визначено обов’язкові складові етапів аналітичного процесу діяльності суб’єктів на ринку антикваріату. Проаналізовано діяльність Інтернет-аукціонів за використанням класифікації предметів антикваріату та колекціонування, а також доведено необхідність підвищення чіткості відображення змісту господарських операцій з такими предметами у фінансовій звітності. В процесі дослідження кон’юнктури ринку антикваріату подано загальну модель аналізу діяльності суб’єктів на цьому ринку. Адаптовано методику бенчмаркінгу до практики суб’єктів на ринку антикваріату. Розроблено алгоритм визначення інвестиційної вигоди від вкладання коштів в українські монети. Подано алгоритм розрахунку можливої прогнозованої вартості карток споживача з попереднім визначенням рейтингового коефіцієнта.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі,  д.е.н., професора Крутової Анжеліки Сергіївни (відгук)

Професора кафедри аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професора Дерій Василь Антонович (відгук)

 
«КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ»
 

Нікітан Наталія Олександрівна
Дата захисту: 01.03.2018
Науковий керівник: к.е.н., професор Терещенко Лариса Олександрівна

Дисертація присвячена вдосконаленню теоретичних, організаційних і методичних положень контролю за виконанням видаткової частини бюджету органами державної казначейської служби. Доведено потребу в уточненні сутності державного фінансового контролю, казначейського контролю, видатків як об’єкта контролю та принципів їх здійснення. Удосконалено організаційні та методичні положення щодо повноважень органів казначейської служби в частині контролю за видатками, узгоджено повноваження суб’єктів контролю, запропоновано уточнення повноважень контролю органів ДКСУ. Сформульовано нові й розширено існуючі положення Методичних рекомендацій, що використовуються органами ДКСУ для застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства. Визначено напрями модернізації системи інформаційного забезпечення органів Казначейства. Удосконалено порядок відображення інформації органами ДКСУ щодо порушень бюджетного законодавства. Розроблено порядок використання результативних показників і спосіб їх узагальнення у системі внутрішнього контролю підвідомчих установ.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету,  д.е.н., доцента Хорунжак Надії Михайлівни (відгук)

Доцента кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, (м.Рівне), д.е.н., доцента Осадча Ольги Олексіївни (відгук)

 

Остання редакція: 16.02.18