Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики

Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 344 с. [Вербою В.А. та Гребешковою О.М. написано підрозділ «Стратегічні партнерства як модель розвитку підприємств»].

Розглянуто проблеми корпоративного управління, а також питання формування та розвитку інтегрованих структур в умовах становлення інвестиційно-інноваційної моделі функціонування економіки України. Обґрунтовано закономірності розвитку корпорацій і різноманітних форм інтеграції бізнес-структур. Викладено теоретико-практичні шляхи стратегічного управління розвитком корпоративних структур. Проаналізовано та узагальнено фундаментальні фактори, що впливають на активність і ефективність процесу інтеграції підприємств промисловості в порівнянні зі світовим досвідом, на основі яких розроблено теоретико-методологічні засади формування та розвитку інтегрованих структур бізнесу, що є необхідною умовою існування та подальшого розвитку промисловості України.

Мови оригіналу: російська, українська

 
ЗМІСТ
Пономаренко В.С., Горбатов В.М. Интегрированные структуры бизнеса и их особенности
Кизим Н.А., Ялдин И.В., Матюшенко И.Ю. Концентрация экономики Украины
Тищенко А.Н., Зинченко В.А., Райнин И.Л. Генезис управленческих стратегий транснациональных корпораций
Сохацька О.М. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі
Алексєєв І.В., Ольшанська М.В. Сумісність підприємницьких структур у трансформаційному процесі «кооперування – інтеграція підприємств»
Ястремська О.М. Сутність та значення діяльності міжнародних інтегрованих структур бізнесу
Назарова Г.В. Проблеми ефективного управління державними корпоративними правами
Федулова Л.І. Трансформаційні процеси корпоративних структур: інноваційні виклики для України
Загорський В.С., Іванов Ю.Б., Філіпович Т.Г. Податкові аспекти дивідендної політики
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Технологія розроблення основних бюджетів у корпораціях
Шегда А.В., Баюра Д.О. Форми корпоративного контролю в системі акціонерних відносин в Україні
Верба В.А., Гребешкова О.М. Стратегічні партнерства як модель розвитку підприємств
Чухрай Н.І. Інтегровані логістичні рішення в ланцюгах поставок
Момот Т.В. Формування стратегії акціонерного товариства за критерієм максимізації ринкової вартості акцій
Мартякова Е.В., Касьянова Д.С. Влияние компетентности на развитие интеллектуального капитала корпорации
Хаустова В.Є., Курочкіна І.Г., Дуленко А.Л. Теоретичні засади оцінки вартості бізнесу корпоративних структур і розпізнавання їх за рівнем капіталізації
 
 
Остання редакція: 20.10.14