Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 20.10.14
Засновник

НАЛИВАЙКО Анатолій Петрович- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств, проректор з науково-педагогічної роботи та  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член Президії науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України, голова підкомісії з економіки підприємства, головний редактор збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України».

Нагороди та відзнаки: Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, заслужений працівник КНЕУ.

У 2002 році в Київському національному економічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні засади стратегії підприємства» (спеціальність 08.06.01  – Економіка підприємства й організація виробництва) – першу в Україні докторську дисертацію, присвячену виділенню та розкриттю сучасної парадигми теорії стратегії підприємства.

Базові концепції, покладені в основу наукової школи:

 • концепція множинності раціональних мотивацій та домінування в сучасному економічному менталітеті цілевизначального способу дій;
 • ресурсний підхід  (англ. Resource-based view) у поясненні конкурентних переваг сучасних фірм;
 • концепція динамічних здатностей підприємства;
 • концепція знаннєвої економіки та менеджменту знань (англ. Knowledge Management);
 • неокласична мікроекономіка у поясненні стратегічних рішень підприємств.

Детальніше

Співавтор та викладач навчальних дисциплін: «Стратегія підприємства», «Мікроекономіка», «Стратегічний процес на підприємстві», «Стратегічне управління», «Управління стратегічними змінами на підприємстві».

Під науковим керівництвом проф. Наливайка А.П. захищено дисертації:

 • на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

Верба В.А. «Управлінське консультування розвитку підприємств» (2012 р.)

 • на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Гаращенко Н.М. «Стратегічна платформа підприємства (теоретико-методологічний аналіз)» (2003 р.)

Азьмук Л.А. «Управління розвитком виробництва: теорія і практика» (2003 р.)

Гребешкова О.М. «Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення» (2005 р.)

Лозовик Ю.М. «Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі українських підприємств-виробників мінеральних добрив)» (2008 р.)

Кібук Т.М. «Стратегічний потенціал підприємства (на матеріалах підприємств металургійної галузі України)» (2010 р.)

Андрійчук Р.В. «Вартісний підхід до підвищення ефективності стратегічних рішень» (2010 р.)

Бутенко Л.М. «Організаційно-економічний механізм розробки та впровадження стратегії диверсифікації діяльності» (2011 р.)

Триває підготовка 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, при виконанні яких проф. Наливайко А.П. виступає науковим консультантом:

Омельяненко Т.В. «Виробнича стратегія підприємства: теоретично-методологічні засади та прикладні аспекти формування та імплементації» (захист планується у 2014 р.)

Востряков О.В.  «Стратегічний процес на підприємстві» (захист планується у 2015 р.)

Гаращенко Н.М. «Управління соціально-економічними системами мікро- та мезорівня  у новій економіці» (захист планується у 2015 р.)

Решетняк Т.І. «Онтологічний аналіз конкурентного вибору підприємств» (захист планується у 2016 р.)

Михайленко О.Ф. «Стратегічне управління підприємством в умовах кросрівневої координації економічної діяльності» (захист планується у 2017 р.)

Кількість наукових робіт, опублікованих проф. Наливайком А.П. – понад 150, у т.ч.:

 • монографії:

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. / А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.. [Особисто здобувачем написано підрозділ 2.2. “Глобалізація і стратегічний менеджмент”. – С. 229-238].

Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / [Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка.] – К.: КНЕУ, 2013. – 454 [2] с.

 • наукові статті у фахових виданнях:

Наливайко А.П. Еволюція ринкової поведінки та основні параметри стратегії олігополіста // Вчені записки: Наук. зб. – Вип. 2 / Відп. ред. В.С. Савчук. - К.: КНЕУ, 1999. – С. 49-54.

Наливайко А.П. Заміщення факторів виробництва і теоретичні засади стратегії розвитку підприємства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 1 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 21-30.

Наливайко А.П. Морфологічний аналіз процесу розробки стратегії підприємства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 2-3 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 113-122.

Наливайко А.П. Еволюція способу ринкових дій підприємства // Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. - Февраль 2001. - №17 – С. 54-57.

Наливайко А.П. Раціональність поведінки і стратегія підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - С. 75-82.

Наливайко А.П. Порівняльний аналіз стратегічних матриць // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 5 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. - С. 24-32.

Наливайко А.П. Диверсифікаційні стратегії та ефективність діяльності підприємства // Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. - Август 2001. – №22 – С. 58-62.

Наливайко А.П. Стратегічна сегментація діяльності підприємства // Вісник. Наук. журнал Харків. держ. екон. ун-ту. - Вересень 2001. – №3 (19) – С. 81-85.

Наливайко А.П. Концепція ефекту досвіду в теорії стратегії підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 100. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - С. 31-38.

Наливайко А.П. Мікроекономічна теорія та прикладна економічна наука // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні: Наук. зб. / За ред. З.Г. Ватаманюка (Формування ринкової економіки в Україні – Спецвипуск 8). – Львів: Інтереко, 2001. - С. 15-20.

Наливайко А.П. Технологічна складова стратегії підприємства // Вісник Східноукр. нац. ун-ту. – 2001. - №12 (46) - С. 140-146.

Наливайко А.П. Стратегії зовнішнього організаційного розвитку підприємств // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту. Випуск 6. – Луганськ: СНУ, 2001. - С. 151-158.

Наливайко А.П. Життєвий цикл напрямку діяльності та стратегія підприємства // Вісник Донецьк. ун-ту, сер. В: Економіка і право. - Вип. 2, 2001. – С. 21-28.

Наливайко А.П. Диференціювання продукції як стратегічний пріоритет підприємства // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Вип. 7 / Відп. ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 100-106.

Наливайко А.П. Мікроекономічне моделювання нейтрального технічного прогресу // Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. пр. Вип. 9 / Одес. держ. екон. ун-т; Редкол.: Зверяков М.І., Ковальов А.І. та ін. - Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. – С. 369-375.

Наливайко А.П. Мікроекономічна оцінка вертикальної інтеграції // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Вип. 108. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - С. 31-38.

Наливайко А.П. Новий продукт: чи відповідає він стратегії підприємства? // Маркетинг в Україні. – 2001. - №4 (10) - С. 40-41.

Наливайко А.П. Мікроекономічний аналіз ефекту масштабу виробництва // Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. пр. Вип. 10 / Одес. держ. екон. ун-т; Редкол.: Зверяков М.І., Ковальов А.І. та ін. - Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. – С. 144-148.

Наливайко А.П. Напрямки розвитку мікроекономічної теорії як галузі науки та навчальної дисципліни // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 1(8) / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. - С. 499-503.

Наливайко А.П. Ретроспективна оцінка моделей ринкової поведінки олігополіста // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2002. – С. 208-213.

Наливайко А.П. Еволюція теорії стратегії підприємства // Економіка України. – 2002. - №1 - С. 24-30.

Наливайко А.П. Стратегия организационного развития // Бизнес Информ. – 2006. -  №7. – С. 12-23.

Наливайко А.П. Рационализация стратегического выбора хозяйствующих субъектов // Бизнес-Информ. – 2010. -  №10. – С. 172-175.

Наливайко А.П. Стратегічні аспекти управління факультетом в умовах турбулентного середовища / А.П. Наливайко // Вища школа: наук.-практ. видання. – 2012. - №1. – С. 86-92.

Наливайко А.П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи / А.П. Наливайко // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. К. – КНЕУ – 2012. – № 30. – С. 3-9.

 • навчально-методичні видання:

Экономика, организация и планирование промышленного производства: Учебник / Под ред. С.М. Бухало. - К.: Вища школа, 1984. – 349 с.

Организация и планирование деятельности промышленного предприятия: Учебник / Под ред. С.М. Бухало. – К.: Вища школа, 1986. – 472 с.

Економіка підприємства.: Підручник. – У 2-х т., т.2 / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-Прес; Донецьк: Мале підприємство “Поиск”. Т-во книголюбів, 1995. – 279 с.

Наливайко А.П., Банщиков П.Г., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В., Оголь О.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. комплекс у 3-х частинах. - К.: КДЕУ, 1997. – 267 с.

Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В., Наливайко А.П. Мікроекономіка. К.: Національна академія управління, 1998. – 86с.

Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За заг. ред. А.П.Наливайка. - К.: КНЕУ, 1999. – 207 с.

Наливайко А.П., Задорожная Н.В., Азьмук Л.А. Основы теории производства. // Экономика предприятия: Науч.-практ. журнал. - 2000. - № 1. – С. 35-48.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 526 с.

Економіка підприємства. Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457с. (26,74 друк. арк.)..

Мікроекономіка: підручник / [А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.] ; за наук. ред. А.П. Наливайка. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с.

 

Контактна інформація:  ksp@kneu.edu.ua

Послідовники

ВЕРБА Вероніка Анатоліївна– доктор економічних наук, доцент, професор кафедри стратегії підприємств, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, Віце-президент Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (IMС Ukraine), сертифікований консультант з управління (СМС) за програмою Голландської асоціації консультантів з управління всесвітньої організації ICMCI, заслужений працівник КНЕУ.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему «Управлінське консультування розвитку підприємства» (науковий консультант – проф. Наливайко А.П.).

У 2013 році ініціював створення та очолила дослідницький Інститут управлінського консультування КНЕУ. Засновник та співавтор навчальних курсів «Проектний аналіз», «Основи управлінського консультування», «Управління консалтинговою діяльністю», «Управління розвитком компанії».

Основні напрями наукових досліджень:

 • Управління консалтинговою компанією
 • Консалтингова підтримка розвитку підприємств
 • Управління розвитком компанії
 • Підготовка та реалізація проектів розвитку підприємства
 • Фінансові аспекти управління підприємством

Детальніше

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України) (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищено у 2003 р.)
 • Востряков О.В. Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України) (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищено у 2006 р.)
 • Махова Г.В. Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищено у 2009 р.)
 • Марченко М.М. Формування і реалізація проектів розвитку підприємства: методичні та прикладні аспекти (за матеріалами підприємств м’ясопереробної промисловості України) (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищено у 2012 р.)
 • Гребешков О.М. Інформаційна стратегія підприємства: теоретико-методичні аспекти розробки та впровадження (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищено у 2013 р.)

Наукові та навчально-методичні праці:

понад 110 науково-методичних праць, у т.ч. 8 монографій (1 одноосібна та 7 у співавторстві), 2 підручники з грифом МОН України ( у співавторстві), 8 навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві), понад 50 наукових статей у фахових виданнях.

ОМЕЛЬЯНЕНКО Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», заслужений працівник КНЕУ.

Напрями наукових досліджень: 

 • Виробнича стратегія підприємства – теорія та методологія
 • Стратегічні напрями розвитку виробництва за реалій постіндустріалізму
 • Виробничо-стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Здійснює підготовку докторської дисертації, присвяченої дослідженню та поглибленню теорії та методології  виробничої стратегії підприємства  (науковий консультант – проф. Наливайко А.П.).

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: 

понад 80 наукових, навчальних та навчально-методичних праць з теорії виробничої стратегії, управління розвитком виробництва, операційного менеджменту, управління конкурентоспроможністю підприємства тощо. Автор книг «Виробнича стратегія підприємства» та «Операційний менеджмент». Співавтор та науковий редактор книги «Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід»; співавтор навчально-методичних посібників з дисциплін «Операційний менеджмент» та «Управління конкурентоспроможністю підприємства».

Наукове керівництво підготовкою дисертацій: 

здійснювала керівництво підготовкою 2-х кандидатських дисертацій, що є успішно захищеними.

Контактна інформація:  omelianenko@ukr.net

АЗЬМУК Любов Анатоліївна– кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виробництво як система «витрати – випуск»: дослідження комбінаційних взаємозв’язків (теоретичні та прикладі аспекти)» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень:

 • Теорія фірми: ортодоксальний та неортодоксальний підходи
 • Оцінка раціонального технологічного та економічного вибору підприємства
 • Методичні основи визначення оптимальних обсягів виробництва продукції
 • Формування оптимальної виробничої програми фірми
 • Ринково-продуктова стратегія фірми
 • Управління конкурентоспроможністю продукції

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: понад 30 публікацій, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Денисенко К. С. Управління знаннями на промислових підприємствах України (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2016 році)

Контактна інформація:  azmukl@gmail.com

БАТЕНКО Людмила Павлівна – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», керівник магістерської програми «Менеджмент проектів і консалтинг», магістр бізнес-освіти (університет економіки та права Екс-Марсель, Франція), сертифікований менеджер з управління якістю Німецької та Європейської асоціації якості, сертифікований тренер німецької організації REFA, директор Центру продуктивності Міжнародного інституту бізнесу (Україна), заслужений працівник КНЕУ.

Напрями наукових досліджень:

 • Управління якістю на підприємстві
 • Впровадження системи бюджетування на підприємстві
 • Впровадження системи управління проектами на підприємстві, в організації
 • Впровадження системи контролінгу на підприємстві
 • Формування культури проектного менеджменту на вітчизняних підприємствах

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: понад 70  наукових та навчально-методичних праць

Наукове керівництво підготовкою дисертацій: 

 • Галушко О.С. Управління потоком створення цінності в межах операційної системи компанії (за матеріалами кондитерських підприємств) (захищено у 2010 році)
 • Тупкало С.В. Розвиток методів та інструментарію процесного управління підприємством (захищено у 2013 році)
 • Скитьова Г.С. Стратегічне управління холдинговими компаніями: проектно-орієнтований підхід (за матеріалами підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій України) (захищено у 2013 році)
 • Кубарева І.В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (захист планується у 2015 році)

Контактна інформація:  ludmilla.batenko@iib.com.ua

БУТЕНКОЛюдмила Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та реалізація стратегії диверсифікації діяльності підприємства (за матеріалами підприємств олійно-жирової галузі України)» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень:

 • Стратегія диверсифікаціїдіяльностіпідприємства
 • Економічне управління підприємством
 • Підвищення ефективності функціонування підприємства
 • Організаційно-економічний механізм підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Контактна інформація:  bln@spkneu.org

ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Напрями наукових досліджень: 

 • стратегічний процес на підприємстві;
 • стратегічні активи підприємства;
 • формування й удосконалення організаційної структури управління підприємствами;
 • управління організаційним розвитком підприємства;
 • обґрунтування інвестиційної привабливості стратегічного напряму діяльності підприємства (бізнесу)

Здійснює підготовку докторської дисертації на тему «Стратегічний процес підприємства» (науковий консультант – проф. Наливайко А.П.).

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: 

понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 3 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві)

Наукове керівництво підготовкою дисертацій: 

Паздрій В.Я. Управління проактивною поведінкою підприємства (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2014 р.)

ГАЛУШКО Ольга Сергіївна – кандидат економічних наук,старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління потоком створення цінності в межах операційної системи компанії (за матеріалами кондитерських підприємств)» (науковий керівник – Батенко Л.П., канд.. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Використання ціннісно-орієнтованого підходу в діяльності компанії.
 • Управління операційною системою.
 • Стратегічний розвиток підприємства.
 • Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу.
 • Сучасні концепції управління компанією

Наукові та навчально-методичні праці: понад 35 наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  olia.galushko@gmail.com

ГАРАЩЕНКО Наталія Миколаївна– кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегічна платформа підприємства (теоретико-методологічний аналіз)» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень: 

 • Когнітивний підхід в економіко-управлінських науках
 • Когнітивність організації, її оцінка та формування
 • Формування стратегії підприємства на засадах ресурсного підходу
 • Компетентнісний підхід у стратегічному менеджменті
 • Побудова та використання онтологій в управлінні підприємством (змістовий аспект)
 • Управління соціально-економічними системами мікро- та мезорівня у новій економіці

Наукові та навчально-методичні праці: понад 25 наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  ngarash@gmail.com

ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна– кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри стратегії підприємств, заступник декана з наукової роботи факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», секретар підкомісії з економіки підприємства Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень: 

 • Поведінка підприємства в умовах постіндустріальної економіки
 • Моделі та управлінські технології розвитку підприємств
 • Стратегічний процес на підприємстві
 • Розробка та обґрунтування проектних рішень
 • Формування та функціонування стратегічних партнерств підприємств

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: понад 110 публікацій, у т.ч. 6 монографій (у співавторстві), 1 підручник та 12 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом МОН України (у співавторстві).

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Шиманська О.В. Управління діловою репутацією підприємства: стратегічний контекст (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2016 р.)

Контактна інформація:  grebeshkova@spkneu.org

КІБУК Тетяна Миколаївна– кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємствДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегічний потенціал підприємства (на матеріалах підприємств металургійної галузі України)» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень:

 • Оцінювання стратегічного потенціалу підприємства
 • Діагностування конкурентного середовища ринку
 • Управління стратегічним потенціалом підприємства
 • Формування виробничого потенціалу підприємства
 • Процес розробки та реалізації загальної стратегії підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: понад 20 публікацій, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві)

Контактна інформація:  tatyana-kibuk@ya.ru

КИЗЕНКО Олена Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», сертифікований консультант з управління (СМС) за програмою Голландської асоціації консультантів з управління всесвітньої організації ICMCI, заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ.

Напрями наукових досліджень:

 • Система управління витратами на підприємстві
 • Система фінансового планування на підприємстві
 • Система контролю на підприємстві та шляхи підвищення її ефективності
 • Впровадження системи бюджетування на підприємстві
 • Розробка та економічне обґрунтування проектних рішень

Наукові та навчально-методичні праці: понад 40  наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 4 навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві)

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Серобян А.М. Система стратегічного управління вертикально-інтегрованою компанією (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2015 році)

Контактна інформація:  e.kyzenko@ukr.net

КОЦЮБА Олексій Станіславович- кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпечення економічної стійкості підприємства  (за матеріалами поліграфічних підприємств України)» (науковий керівник – Банщиков П.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Нечітко-множинне моделювання економіки підприємства
 • Управління витратами підприємства
 • Комплексна діагностика діяльності підприємства
 • Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Наукові та навчально-методичні праці: понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Контактна інформація:  kotsyuba@voliacable.com

ЛОЗОВИК Юрій Миколайович- кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі українських підприємств-виробників мінеральних добрив)» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень:

 • Діагностика роботи підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища
 • Оцінка конкурентної позиції підприємств
 • Дослідження транзитивності ринку та її вплив на поведінку підприємства
 • Економіко-математичне моделювання конкурентної поведінки підприємства
 • Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку

Наукові та навчально-методичні праці: понад 30 наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  yuralm@ukr.net

МАРЧЕНКО Максим Михайлович - кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування і реалізація проектів розвитку підприємства: методичні та прикладні аспекти (за матеріалами підприємств м’ясопереробної промисловості України)» (науковий керівник – Верба В.А., доктор екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Управління розвитком компанії
 • Стратегічне управління підприємством
 • Проекти розвитку підприємства: розробка та реалізація
 • Бізнес-процеси підприємства: формування та управління

Наукові та навчально-методичні праці: понад 20  наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  mku@ukr.net 

МАХОВА Галина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти» (науковий керівник – Верба В.А., доктор екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Стратегічні партнерства підприємств: формування та розвиток.
 • Консалтингові підприємства: стратегічні аспекти функціонування
 • Підвищення ефективності управління знаннями шляхом створення стратегічних партнерств
 • Розробка і прийняття проектних рішень різних типів
 • Стратегічні рішення на підприємстві: розробка і реалізація

Наукові та навчально-методичні праці:  понад 30 публікацій, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 3 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві)

Контактна інформація:  galyna.mahova@gmail.com 

МИХАЙЛЕНКО Олена Феліксівна– кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання пропорцій та ефективності внутрішнього ринку промислової продукції (на прикладі мінеральних добрив)» (науковий керівник - Якубовський М.М.- доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, заступник директора).

З 2013 року здійснює підготовку докторської дисертації на тему «Стратегічне управління підприємством в умовах кросрівневої координації економічної діяльності» (науковий консультант – Наливайко А.П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень: 

 • Гармонізація стратегій різнорівневих соціально-економічних систем
 • Мезосередовище підприємства як чинник його стратегічного розвитку
 • Управліня реaлізацією стратегії підприємств
 • Управління трансформацією корпоративної культури

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: автор понад 40 наукових публікацій, у т.ч. 2 монографій (у співавторстві).

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Коваленко Д.С. Стратегічне управління інформаційними ресурсами підприємства (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2015 році)

Контактна інформація:  e_mikh@ukr.net

ОБЕРЕМЧУК Валентина Феодосіївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності  підприємства: стратегічні  аспекти» (науковий керівник – Банщиков П.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»)

Автор навчального посібника «Стратегія підприємства» (К.: МАУП, 2000), співавтор навчального посібника «Планування діяльності підприємства» (К.: КНЕУ, 2005).

Напрями наукових досліджень:

 • Формування і розвиток конкурентних переваг підприємства
 • Інтелектуальний капітал підприємства та оцінка ефективності його використання
 • Формування рекламної кампанії підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства і продукції
 • Формування стратегії розвитку бренду підприємства

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці:  близько 60 публікацій, у т.ч. 2 монографії (у співавторстві), 4 навчальні посібники (одноосібно та у співавторстві).

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Гараніна А. О. Механізм реалізації стратегії підприємства (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2016 році)

Контактна інформація:  oberemchuk@yahoo.com

ПРОХОРОВА Єлєна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри стратегії підприємств, член Вченої ради факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», заслужений працівник КНЕУ.

Співавтор навчальних курсів «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління», «Управління стратегічними змінами на підприємстві».

Напрями наукових досліджень: 

 • Управління процесом впровадження стратегії підприємства
 • Управління стратегічними змінами на підприємстві
 • Управління організаційною культурою підприємства
 • Організаційний дизайн

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 4 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Наукове керівництво підготовкою дисертацій: 

 • Кизенко О.О. Управління витратами проектоорієнтованих підприємств (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищено у 2005 році)
 • Касянчук Т.В. Управління диверсифікаційно-інтеграційними процесами на підприємстві (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2014 році)

Контактна інформація:  prokhorova_sun@ukr.net

РЕШЕТНЯК Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління розвитком компанії: інформаціологічний контекст (теоретично-методичні аспекти)» (науковий керівник –Євдокимова Н.М. , канд. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

З 2012 року здійснює підготовку докторської дисертації на тему «Онтологічний аналіз конкурентного вибору підприємства» (науковий консультант – Наливайко А.П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • управління знаннями на підприємстві;
 • управління розвитком підприємства;
 • онтологія конкуренції.

Детальніше

Наукові та навчально-методичні праці: понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі  1 монографія, 1 підручник та 3 навчальні посібники (у співавторстві).

Наукове керівництво підготовкою дисертацій:

 • Пивоварова Ірина Миколаївна Управління знаннями на промислових підприємствах України (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист планується у 2016 році)

ГРЕБЕШКОВ Олексій Миколайович - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна стратегія підприємства: теоретико-методичні аспекти розробки та впровадження» (науковий керівник – Верба В.А., доктор екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Обґрунтування та реалізація стратегічних рішень на підприємстві
 • Інформаційні аспекти стратегічного управління на підприємстві, стратегічне управління інформацією
 • Розробка проектних рішень різних типів (економічних, організаційних, соціальних, технічних тощо)
 • Прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

Наукові та навчально-методичні праці:  автор понад 20 наукових праць.

Контактна інформація:  grebeshkov@spkneu.org

СКИТЬОВА Ганна Сергіївна- кандидат економічних наук, старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегічне управління холдинговими компаніями: проектно-орієнтований підхід (за матеріалами підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій України)» (науковий керівник – Батенко Л.П., канд. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

 

Напрями наукових досліджень:

 • Управління розвитком компанії
 • Стратегічне управління холдинговими компаніями
 • Управління спеціальними проектами, консалтинг
 • Управління знаннями в проектноорієнтованих організаціях
 • Впровадження системи бюджетування на підприємстві

Наукові та навчально-методичні праці: понад 50  наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  askit@kneu.edu.ua

ЩЕРБАТЮК Олена Миколаївна– кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м’ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя)» (науковий керівник – Задорожна Н.В., канд. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень: 

 • Стратегічна поведінка підприємств
 • Стратегічний розвиток підприємства
 • Управління стратегічними змінами на підприємстві
 • Ринкові аспекти забезпечення стійкого функціонування підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Контактна інформація:  Shcherbatyuk@ukr.net

Учні послідовників

АНДРІЙЧУК Ростислав Васильович - кандидат економічних наук, консультант KPMG Ukraine.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-орієнтований підхід (за матеріалами молокопереробних підприємств)» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень: 

 • Сутність ефективності та результативності діяльності підприємства
 • Методи оцінки ефективності діяльності підприємства
 • Проблеми врахування фінансових ризиків при оцінці ефективності інвестиційних проектів підприємств
 • Організація системи управління вартістю підприємства
 • Корпоративне управління в контексті стратегічної діяльності підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: понад 15 наукових праць.

ГАЛУШКО Валерій Борисович – кандидат економічних наук, провідний фахівець з міжнародної звітності компанії «Астеліт».

У  2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства (за матеріалами підприємств транспортного машинобудування)» (науковий керівник – Задорожна Н.В., канд. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Стратегічна стійкість підприємства та механізм її забезпечення
 • Розвиток бухгалтерського обліку та підтримки взаємних обмінів з постачальниками товарів управління
 • Підготовка бізнес-планів, прогнозів
 • Звітність і прогнозування для материнської компанії (Citrix, SAP)
 • Поліпшення інформаційної платформи
 • Удосконалення системи контролінгу

Наукові та навчально-методичні праці: понад 15 наукових праць.

ТУПКАЛО Сергій Віталійович– кандидат економічних наук, CFO“Asnovaholding”.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток методів та інструментарію процесного управління підприємством» (науковий керівник – Батенко Л.П., канд. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»)

Напрями наукових досліджень:

 • Процесне управління підприємством
 • Планування / бюджетування, фінансово-економічний аналіз
 • Впровадження фінансового контролінгу за діяльністю підприємств
 • Управління оборотним капіталом
 • Організація та автоматизація управлінського обліку, CRM, планування / бюджетування.

Наукові та навчально-методичні праці: понад 20 наукових праць.

КУБАРЕВА Ірина Володимирівна– старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації на тему «Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства» (захист планується у 2015 році). Науковий керівник – Батенко Л.П., канд. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень:

 • Формування та забезпечення інвестиційної привабливості підприємства
 • Розвиток проектного управління в українських компаніях
 • Управління вартістю компанії

Наукові та навчально-методичні праці: понад 10 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 1 монографія (у співавторстві), 1 практикум (у співавторстві).

Контактна інформація:  irinav.kubareva@gmail.com

МЕЛЬНИК Оксана Володимирівна– старший викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з економіки підприємства.

У 2014 році завершує кандидатську дисертацію на тему «Управління нематеріальними активами підприємства: стратегічний контекст» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень:

 • Нематеріальні активи підприємства: створення та управління
 • Стратегічне управління знаннями підприємства
 • Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства
 • Конкурентні та функціональні стратегії підприємства
 • Формування стратегічного набору підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: понад 25 наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  melnyko@spkneu.org

ГОЛІОНКО Наталія Георгіївна– асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

У 2014 році завершує кандидатську дисертацію на тему «Управління підприємством за умов розвитку технологій електронного бізнесу» (науковий керівник – доц. Москалюк В.Є.).

Напрями наукових досліджень:

 • Управління підприємством в новій економіці
 • Інформаційні технології в управлінні підприємством
 • Особливості переходу підприємств у електронний бізнес
 • Формування систем управління знаннями підприємств

Наукові та навчально-методичні праці: 15 публікацій, у тому числі 1 підручник (у співавторстві)

Контактна інформація:  golionko@spkneu.org 

ІВАНОВА Алла Сергіївна– асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

У 2014 році завершує кандидатську дисертацію на тему «Стратегічне управління технологічним розвитком підприємства» (науковий керівник – проф. Наливайко А.П.).

Напрями наукових досліджень:

 • Стратегічне управління технологічним розвитком підприємства
 • Технологічна політика підприємства
 • Технологічний розвиток підприємства в умовах інформатизації суспільства
 • Розробка технологічного портфелю підприємства
 • Моделі та технології розвитку високотехнологічних підприємств

Наукові та навчально-методичні праці: понад 25 наукових та навчально-методичних праць

Контактна інформація:  allaserg.ivanova@gmail.com

МАЛЯРЧУК Ольга Георгіївна – асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства» (науковий керівник – Гребешкова О.М., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • Адаптаційні процеси на підприємстві
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Ресурсно-компетенційний підхід у стратегічному управлінні підприємством
 • Конкурентні переваги компаній: формування та оцінювання

Наукові та навчально-методичні праці: понад 15 наукових публікацій, у т.ч. 1 монографія (у співавторстві).

Контактна інформація:  olga_maliarchuk@ukr.net

ПАЗДРІЙ Віталій Ярославович- асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Управління проактивною поведінкою підприємства» (захист планується у 2014 році). Науковий керівник –Востряков О.В., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень:

 • Управління проактивною поведінкою підприємства
 • Проактивність в управлінні діяльністю підприємства
 • Управління невизначеністю зовнішнього середовища як складова реалізації проактивної стратегії компанії
 • Невизначеність зовнішнього середовища підприємства та її оцінка
 • Фінансові аспекти оцінювання невизначеності зовнішнього середовища компанії
 • Розробка бізнес-симуляцій, їх впровадження та використання у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Наукові та навчально-методичні праці: понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Контактна інформація: pazdriy_v@list.ru

ПОЛІЩУК Марина Юріївна – аспірант, асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Стратегічна поведінка підприємства на галузевому ринку» (захист планується у 2014 році). Науковий керівник –Банщиков П.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень:

 • Галузеві ринки та їх розвиток
 • Стратегічна поведінка підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: понад 5 наукових праць.

Контактна інформація:  polishchuk.m@gmail.com

ЦАПЕНКО Валентина Юріївна– аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Економічна поведінка підприємства на ринку з високим ступенем монополізації»  (захист планується у 2015 році). Науковий керівник – Банщиков П.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень:

 • Економічна поведінка підприємства
 • Ринки з високим ступенем монополізації
 • Монополії та їх роль в економіці 

Наукові та навчально-методичні праці: понад 5 наукових праць.

БУТОВА Валерія Богданівна аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Аналітичне оцінювання майбутніх станів підприємства в системі бюджетного управління»  (науковий керівник – Лозовик Ю.М., канд.. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • система та процеси бюджетування на підприємстві
 • аналітичне оцінювання діяльності підприємства
 • прогнозування майбутніх станів підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: 2 наукові публікації.

Контактна інформація:  butova.valeriia@gmail.com

ГАРАНІНА Алла Олександрівна– аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Механізм реалізації стратегії підприємства» (захист планується у 2016 році). Науковий керівник – Оберемчук В.Ф., канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Напрями наукових досліджень:

 • стратегічне управління підприємством
 • маркетингова стратегія підприємства
 • механізми реалізації стратегії підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: 2 наукові праці.

Контактна інформація:  allagarani@gmail.com

ЗАКРЕВСЬКА Ірина Станіславівна аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Інтеграційна стратегія виробничого підприємства в глобальному середовищі» (науковий керівник – Прохорова Є.В., канд.. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень: 

 • інтеграційні процеси в економіці
 • інтеграційна стратегія підприємства
 • функціонування та розвиток підприємств у глобальному середовищі

Наукові та навчально-методичні праці: 2 наукові публікації.

Контактна інформація:  ira_elena@mail.ru

 

КОЛЯДЕНКО Анастасія Володимирівна аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Формування бізнес-моделі інноваційної компанії» (науковий керівник – Батенко Л.П., канд.. екон. наук, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • інноваційні  процесі в економіці
 • бізнес-модель підприємства
 • створення та функціонування інноваційних компаній

Наукові та навчально-методичні праці: 2 наукові публікації.

Контактна інформація:  e.mirrou@yandex.ua

ЛІВА Ольга Миколаївна – аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Тема кандидатської дисертації: «Формування та розвиток соціального капіталу підприємства: економічний та управлінський аспекти» (науковий керівник – Михайленко О.Ф., канд.. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • соціальний капітал підприємства
 • стратегічні партнерства в бізнесі
 • підвищення ефективності діяльності підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: 2 наукові публікації.

Контактна інформація:  olivam@ukr.net

ПИВОВАРОВА Ірина Миколаївна аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», магістр з з економіки підприємства (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»), магістр права (ДНУ імені Тараса Шевченка).

Тема кандидатської дисертації: «Управління капіталізацією знань підприємства» (науковий керівник – Решетняк Т.І., канд.. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Напрями наукових досліджень:

 • менеджмент знань як сучасна управлінська технологія
 • управління знаннями підприємства (прикладні аспекти)
 • капіталізація нематеріальних активів підприємства

Наукові та навчально-методичні праці: 2 наукові публікації.

Контактна інформація:  bychatnoir@yandex.ru