Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вимоги до статей

Для того, щоб подати статтю у збірник наукових праць «Економіка та підприємництво» необхідно надіслати нам електронну адресу «znp_ep@ukr.net» :

1. Відомості про автора  (П.І.Б. автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, Е-mail, поштова адреса);

2. Зовнішню рецензію;

3. Електронний варіант статті.

Структура статті:

 

1). Індекс УДК статті ліворуч від середини аркуша.

2). Автор - праворуч від середини аркуша друкуються ініціали та прізвище автора, через кому науковий ступінь, посада, назва організації, де працює автор (українською та англійською мовами).

3). Назва статті вказується через рядок по центру, шрифт – жирний. Назва статті подається двома мовами: українською та англійською.

4). Анотація – через рядок. Подається двома мовами – українською (50-100 слів) та англійською (150-250 слів).

5). Ключові слова -  3-8 слів або словосполучень двома мовами:українською та англійською.

6). Текст статті: вступ, мета статті (постановка проблеми), результати (викладення основного змісту), висновки, література, література транслітерована англійською мовою чи літерами.

Список використаних джерел подається під заголовком «Список літератури». Бібліографічний опис  оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Транслітерований список літератури подається під заголовком «References». Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт APA). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках - англійською мовою. Наприклад: Finansy Ukrainy (Finance of Ukraine). У кінці кожної позиції необхідно зазначити мову оригіналу: [in Ukrainian], [in Russian] тощо.

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

 

Набір тексту виконується у редакторіMicrosoft Word, шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1,5 розміри абзацу –15мм.; поля на сторінці: ліве – 3 см., праве, нижнє і верхнє – 1,5 см., від верхнього та нижнього зрізу до колонтитула – 1,25 см., нумерація сторінок посередині під текстом. При наборі формул використовується редактор Microsoft Equation 3.0. Посилання в тексті на літературу подаються в квадратних дужках.

Обсяг статті –10-12 сторінок друкованого тексту. Формули повинні бути чіткими;  таблиці повинні мати назву та номер.

 

Додаткова інформація:

 

-         якщо статтю прийнято до друку, за згодою автора редакція збірника «Економіка та підприємництво» має право на її публікування та розповсюдження в друкованому та електронному виданнях;

-         редакція залишає за собою право незначного редагування статей від імені автора з метою дотримання формату та стилю збірника;

-         водному номері може бути опублікована тільки одна статтяавтора;

-         автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань;   

-         редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики.

 

Періодичність: 2 рази/рік

Терміни подачі статей у:

·       перший номер року – до 1 квітня

·       другий  номер року – до 1 жовтня

Мова: українська,  англійська

Остання редакція: 07.12.16