Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сугак Н. Інформаційна природа факторів виробництва сучасного підприємства

Сугак Наталія,ОЕФ, 2курс, ОЕ-203

NataliSuhak@meta.ua

   ІНФОРМАЦІЙНА ПРИРОДА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сугак Наталья

Sugak Natalia

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРИРОДА

 ФАКТОРОВ  ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

INFORMATION NATURE  OF PRODUCTION FACTORS OF MODERN ENTERPRISE

Актуальність.Інформаційні ресурси завжди в тій чи іншій мірі впливали на економічні процеси, проте, значним цей вплив стає при переході до постіндустріального способу виробництва. У другій половині ХХ ст.невід’ємною частиною науки стає інформація, що поступово перетворюється в важливий фактор сучасного виробництва. Згідно слів  П. Пільцера «Ми живемо в епоху віри в абсолютну цінність інформації, ...епоху, яка інколи величає себе "століттям інформації". І справді, до кінця 80-х років XX ст. обробка, передання інфор­мації та операції з нею були основним заняттям кожного чет­вертого працюючого в США або навіть кожного третього, якщо рахувати вчителів та інших працівників сфери освіти [1, с.13]. Інформація як фактор виробництва в розвинутих країнах починає використовуватися як засіб виробництва, предмет праці, засіб обміну, споживання і виступає головним ресурсом в процесі виробництва суспільного продукту. Однак, до тепер не припинилися дискусії щодо трактування інформації як нового фактору виробництва, чи поінформованості як бази «класичних» факторів.

Постановка проблеми.Метою цієї статті є розкриття теоретичних підходів до використання інформації як фактору виробництва та виявлення місця і ролі інформації як виробничого фактору в процесі виробництва суспільного продукту в постіндустріальній економіці.

Результати дослідження.У другій половині ХХ ст. в результаті значних трансформацій, що призвели до формувань постіндустріальних суспільств, усе більш відчутним ставала необхідність у використанні такого фактору, як інформація. В постіндустріальній економіці більшість факторів, залучених в процес виробництва, мають інформаційну складову. Інформація поступово займає місце домінуючого виробничого фактора і впливає на всі виробничі процеси. Це обумовлюєвиникнення нових вимог до технологій,інтелектуалізацію самих процесів виробництва.

Сьогодні зростає інформаційна місткість капіталу, праці, підприємницьких здібностей. На думку Базилевича В.Д.: «Інформація в сучасних умовах є найважливішим фактором суспільного виробництва, який можна визначити як систему збирання, обробки та систематизації різноманітних знань людини з метою використання їх у різних сферах життєдіяльності й насамперед в економічній сфері» [2, с.124]. В таких умовах скорочуються матеріальні джерела та відбувається зростання інформаційних джерел економічної життєдіяльності людини. Розглянемо кожен фактор виробництва сучасного підприємства з точки зору їх інформаційної природи.

Капітал, як чинник розвитку постіндустріального суспільства, втрачає свої властивості під дією технологічного прогресу. Капітал в інформаційній економіці починає являти собою накопичення знань, досвіду на відміну від індустріальної економіки, де капітал має риси матеріальні: будівлі, обладнання. Основним джерелом капіталу стають права власності на нематеріальні активи, що виражаються у вигляді ліцензій, патентів, правах власності. В сучасній економіці розвинутих країн капітал або поступається місцем організації людей, що мають відповідні знання,  здібності і успішно маніпулюють ними на рівні господарської організації, або відкриває простір для індивідуальної діяльності, суб’єкти якої все більшою мірою стають незалежними [4].

Також необхідно відзначити значний вплив інформації на працю як фактор виробництва. Зокрема, в доіндустріальному суспільстві праця була переважно некваліфікованою, оскільки, на думку Д.Белла, розвиток здібностей суб’єктів господарювання зумовлений традиціями, що склалися у даному суспільстві, отже люди залишаються нерозривно пов’язаними із минулим [3]. В індустріальний  період масово зростала кваліфікація працівників, людина навчилась робити певні локальні технологічні та господарські прогнози. Нарешті в постіндустріальний період праця набуває властивостей інтелектуалізації. В цих умовах людина виступає як носій унікальних здібностей, процес використання яких не може називатись працею в традиційному значенні цього слова.

Крім впливу інформації на працю необхідно відзначити тенденції у трансформації підприємницьких здібностей. Так, зміни в підприємницьких здібностях як особливому, специфічному факторі виробництва, який характеризує діяльність людини стосовно поєднання та ефективного використання всіх інших факторів виробництва з метою створення благ та послуг, обумовлені перетвореннями, що відбуваються в суспільстві [2, с.125]. Це призводить до того, що в умовах постіндустріального суспільства поведінці суб’єкта господарювання характерна ініціативність, креативність, гнучкість та відповідальність.

Висновки. Таким чином, кожен  фактор виробництва сучасного підприємства має в своїй основі інформаційну природу, що викликано переходом до постіндустріального суспільства. Перетворюючись на визначальний фактор виробництва інформація,  враховуючи попит на неї, перестає бути безкоштовним товаром, проникає в усі сфери господарської діяльності людини і стає засобом виробництва, продуктом і засобом обміну. Праця людини тепер має творчий характер, підвищується роль інтелектуальної праці, в результаті чого переважає сфера послуг і сфера обробки інформації. Більшість вчених світу вважають інформацію найважливішим фактором виробництва, без якого воно неможливе.

 

                                                         ЛІТЕРАТУРА

1.     В.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. — К.: Знання, 2006.— 431с.

2.     Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.В.Д.Базилевича. –К.:

Знання, 2006. –631 с.

3.     Дж.Бел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального

прогнозирования. –М 1999. -786 с.

4.     Тищенко М.П. Фактори виробництва в трансформаційній економіці. - Науковий вісник, 2010

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263751

 

Остання редакція: 06.04.12