Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стрільчук Ю. Формування попиту та пропозиції на ринку інформаційних технологій

Стрільчук Юлія, КЕФ, 2 курс, БС-201

Guliathebest@mail.ru

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стрельчук Юлия

Strilchuk Yulia

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

FORMATION OF SUUPLY AND DEMAND ON THE INFORMATION TECHNOLOGIES` MARKET

Актуальність.Інформаційні технології відіграють у нашому житті все більшу і більшу роль.  Розвиток ринку інформаційних технологій є надзвичайно актуальним в сучасних умовах як у світовому масштабі, так і в Україні зокрема. Це повязано із прагненням держав до інноваційного шляху розвитку. З розвитком сфери інформаційних технологій збільшується і потреба у аналізі механізму функціонування даної галузі. Розвиток інформаційних технологій має значний вплив на всі соціально-економічні процеси. 

У наш час відбувається значне проникнення інформаційних технологій у діяльність різних установ та організацій, у повсякденне життя. Впровадження інформаційних технологій сприяє значному зменшенню витрат часу на проведення господарських операцій, пошук необхідної інформації.

Постановка проблеми. Метою даної роботи є дослідження формування попиту та пропозиції на ринку інформаційних технологій.

Результати дослідження. Значна увага приділяється  дослідженню ринку інформаційних технологій  у роботах зарубіжних та вітчизняних науковців:  В.Г. Герасимчука, Б. Твісса, О.Н. Романова, Р.А. Фатхутдінова, Ф. Котлера, Дж. Бойєтт, Н.М. Розанової, В.І. Соловйова, С.В. Войтка, Т.В. Сакалоша та ін. Разом з тим особливості даного ринку потребують подальшого дослідження.

Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми [1, с.384].

Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів.

Аналіз будь-якої глузі, у тому числі й інформаційних технологій, доцільно проводити за такими компонентами: попит, пропозиція та рівновага.

Зі зростанням попиту пов’язана історія жорсткої ринкової боротьби між організаціями, які розробляють, виробляють та розповсюджують електронну інформацію та інформаційні технології. Ці організації-постачальники інформаційних технологій можна розділити на сім груп, кожна з яких характеризується певним ринковим сегментом і наборами відповідної продукції:

I. В сфері надавання інформаційних послуг: електронна інформація; програмне забезпечення; зв’язок, мережні комунікаційні послуги; інформаційні послуги і електронні угоди.

II. В сфері виготовлення продукції:  побутова електроніка;офісне обладнання; системи забезпечення бізнесу.

На формування пропозиції на ринку інформаційних технологій впливає те, що частка постійних витрат у вартості кінцевої продукції надзвичайно велика навіть при значних масштабах виробництва. Причиною такого явища є швидка зміна поколінь продукції програмного та апаратного забезпечення. Це потребує значного обсягу дослідницьких та інженерних розробок за дуже низької вартості копіювання програмного забезпечення та низькій матеріаломісткості та трудомісткості під час виробництва апаратного забезпечення. Дана специфіка ринку інформаційних технологій призвела до високого рівня монополізації, а також до зростання незаконного копіювання продукції[ 3, с. 43]. Причиною незаконного копіювання  та розповсюдження продукції є те, що рівень розвитку юридичної бази захисту авторських прав надзвичайно низький.  

Особливістю пропозиції на ринку інформаційних технологій є також  те, що інноваційний продукт зявляється лише у декількох провідних постачальників, згодом цей продукт удосконалюється, доповнюється. Тоді  на ринок входить все більша кількість постачальників, які виступають більше імітаторами, ніж інноваторами.

Витрати на створення нового ІТ-продукту надзвичайно високі. Але копіювання та розповсюдження цих продуктів майже не вимагають витрат і супроводжуються нульовими граничними витратами. Тому пропозиція має спадний напрям, що характерно для галузей, де переважають монополії чи олігополії.

Попит на ринку інформаційних технологій формується як завдяки професійним користувачам, так і домогосподарствам. Інформаційні технології широко використовуються непрофесійними корристувачами у домашніх умовах. Переважна більшість підприємств усіх рівнів використовує у своїй операційній  діяльності інформаційні технології. Підприємства майже всіх галузей економіки у наш час потребують впровадження нових інформаійних технологій для більш ефективного функціонування. Найбільшу частку у попиті на інформаційні технології серед професійних споживачів займають підприємства промисловості та фінансового сектору. Також значну роль у формуванні попиту на інформаційні технології відіграють  ІТ-фірми, телекомпанії та підприємства роздрібної торгівлі.

На ринку інформаційних технлогій, на відміну від інших, лінія попиту не спадна, а хвилеподібна. Це спричинено тим, що не всі фактори попиту спричинюють зменшення обсягу продажу при зростанні ціни на товар. З розвитком ринку обсяги продажу збільшуються, а крива попиту змінює свій напрям.

При впровадженні нового продукта попит на нього зростає. Це пояснюється тим,  що гранична корисність продукту збільшується. У цей час відбувається також масове входження на ринок непрофесійних користувачів. На цьому етапі переважають програми із закритим кодом.  Нові ІТ-рішення являються, так званим, товаром розкоші. Оптимістичні очікування користувачів від впровадження нових інформаційних систем збільшують граничну корисність ІТ-продукту, а також стимулюють готовність платити.

Зміни у напрямі кривої попиту відбуваються тоді, коли все більшого поширення набуває несанкціонований доступ до нового ІТ-продукту. Збільшується пропозиція незаконних копій даного продукту, що впливає на вибір споживача. Програмне забезпечення з відкритим кодом створює конкуренцію комерційним продуктам. Внаслідок цього попит на ліцензовану продукцію зменшується.

Наступна зміна напряму лінії попиту відбувається тоді, коли збільшується потреба у нових ІТ-рішеннях. Непрофесійні користувачі стають більш досвідченими. Це збільшує їхню зацікавленістть у продукті, а також збільшує граничну корисність даного продукту для користувачів. Таким чином, попит знову зростає. Виробники у свою чергу створюють нові версії продукту у відповідь на зростання попиту. Отже, зростаючі та спадні ділянки попиту будуть постійно чергуватися.   

Висновки. Проблема формування попиту і пропозиції на ринку інформаційних техноллогій ще не достатньо досліджена. Але з розширенням ринку інформаційних технологій зростає необхідність аналізу даного питання.

Попит і пропозиія на ринку інформаційних технологій формуються під впливом ряду чинників і мають свої особливості.  Для попиту на ІТ-продукцію характерним є чергування зростання та спадання. Важливою проблемою у формуванні пропозиції є незаконне копіювання та розповсюдження ІТ-продукції. Дане явище спричинює спадний характер пропозиції на ринку інформаційних технологій.

Слід зазначити, що ліцензовна продукція дорога та недоступна широкому колу споживачів. Це підштовхує до використання неліцензованої продукції. Перед вибором «якість чи ціна» значна кількість споживачів віддають перевагу ціні. На нашу думку, проблема оптимальної ціни на інформаційні технології потребує уваги. Вирішення даної проблеми сприятиме тому, що споживач віддаватиме перевагу комерційним продуктам, а не піратським.

ЛІТЕРАТУРА

1.      Войтко С.В. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій: структура та аналіз // С.В. Войтко, Т.В. Сакалош // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007–  №594 – С.384 – 392.

2.      Розанова Н.М. Экономический анализ отрасли информационных технологий: мировой опыт и реальность России // Н.М. Розанова // –TERRAECONOMICUS(Экономический вестник Ростовского государственного университета). –2009 –№3 –С. 42-57.

3.      Соловьев В.И. Эффективность моделей бизнеса на рынке информационных технологий // В.И. Соловьев //Эффективное   антикризисное управление. – 2011 – №6 (69)– С. 42-52.

Презентація

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263763

Остання редакція: 17.04.12