Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Белєнька О. Реалізація cоціальної відповідальності бізнесу в Україні

Белєнька Олександра,  ФЕФ, 4 курс,  ФЕФ-421

despotissa@yandex.ua

РЕАЛІЗАЦІЯ CОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

                                         

Беленькая Александра

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Belenkaya Alexandra  

REALIZATOIN OF THE BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE

Актуальність. Проблема ведення бізнесу, раціонально використовуючи задіяні у виробництво людські ресурси і піклуючись про суспільство без загрози значного зменшення прибутків, хвилює не одне покоління науковців та менеджерів. Особливо привабливою та необхідною в наш час видається соціальна відповідальність бізнесу як своєрідна концепція  прав, гарантій, цілеспрямованої діяльності підприємницьких структур задля підвищення соціального рівня громадян, як працівників, так і споживачів продукції.

Постановка проблеми. Мета дослідженняполягає у розробці заходів щодо розвитку соціальної відповідальності бізнесу в контексті інтеграційних процесів вітчизняної економіки.

Результати дослідження. Термін «соціальна відповідальність бізнесу» введено у науковий обіг в 50-х рр. минулого століття американськими вченими, які неоднозначно трактували сутність даного поняття [1,с.50]. Наприклад, М. Фрідмен вважав, що провадження підприємцями на практиці соціально відповідальної діяльності являється обкраданням власників (акціонерів) через здійснення додаткових витрат у сферу, що не належить до професійної компетенції підприємств. На його думку, доброчинність є нераціональним способом використання корпоративних ресурсів. Натомість інший американець – професор Т. Бош наголошує на обов’язковості соціальної орієнтації підприємства, оскільки саме соціум дозволяє першому реалізувати себе та отримувати прибутки [4,с.163].

Загалом термін «соціальна відповідальність бізнесу» (СВБ) можна охарактеризувати як відповідальне відношення підприємства до свого продукту (послуги), споживачів, працівників, акціонерів, партнерів, активна соціальна позиція, що полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії і постійному діалозі з представниками адміністрації, комерційного сектору і суспільства, зацікавленими сторонами з метою надання ефективного сприяння рішенню гострих економічних, соціальних, гуманітарних та екологічних проблем.

Варто зазначити, що СВБ має два основних види: внутрішню та зовнішню СВБ.

Внутрішня соціальна відповідальність бізнесу включає: управління та розвиток людських ресурсів через освітні програми і програми підвищення кваліфікації кадрів; охорону здоров’я працівників і безпека праці; додаткове медичне і соціальне страхування співробітників; стабільність заробітної плати; надання допомоги працівникам у критичних ситуаціях.

         Під зовнішньою соціальною відповідальністю слід розуміти: співпрацю з місцевою громадою та місцевою владою; взаємини з бізнес-партнерами, постачальниками і споживачами; відповідальність перед клієнтами за якість наданих послуг; дотримання прав людини; спонсорство і благодійність; сприяння в охороні навколишнього природного середовища.

 На жаль, у країнах пострадянського простору, в тому числі в Україні,  відсутні власні моделі СВБ, а концепції її розвитку перебувають на стадії ембріону. Треба зазначити, що соціальна відповідальність вітчизняних підприємств носить фрагментарний характер і зводиться лише до надання благодійної допомоги, соціальних пакетів та підвищення кваліфікації персоналу. Цю ситуацію підтверджують результати опитувань, проведені фахівцями ООН з представниками українських бізнес-кіл різного рівня. Найбільш популярними елементами соціальної відповідальності серед українських респондентів виявилися наступні: впровадження соціальних програм поліпшення умов праці – 65,5% опитаних; навчання та розвиток персоналу – 63,2%; благодійна допомога – 65%; застосування в політиці компанії принципів етичного та відповідального ставлення до споживачів – 49,5%; участь у регіональних програмах розвитку – 32,3%; реалізація екологічних програм – 29,8%; політика дотримання прав акціонерів/інвесторів – 20,8%; відкрите подання інформації про діяльність компанії – 18,7% [2].

Така статистика свідчить про низький рівень соціальної відповідальності компаній в Україні, а тому потребує вироблення чіткої стратегії розвитку СВБ як на рівні держави загалом, так і на рівні окремого підприємства зокрема.

Висновки та пропозиції. Зважаючи на ту роль, яку відіграє СВБ у період трансформаційних змін економіки України, необхідно провести ряд заходів, які б пришвидшили розвиток першої, а саме:

  • створити законодавчу базу, в якій буде чітко прописано принципи, механізми, суб’єкти та об’єкти СВБ, як це зроблено, приміром, у ЄС. Так, у «Зеленій книзі соціальної відповідальності бізнесу» («GreenPaperonCorporateSocialResponsibility»)  та «Білій книзі соціальної відповідальності бізнесу» («WaitPaperCommunicationonSRD), виданих Єврокомісією, міститься стратегія впровадження СВБ у країнах-членах Європейського Союзу.
  • визначити органи державної влади, які будуть відповідати за політику у сфері СВБ, як це зробили деякі країни ЄС. Наприклад, у Сполученому Королівстві роботу з провадження СВБ координують:  Міністр корпоративної соціальної відповідальності, Департамент торгівлі та промисловості, Координаційна рада та експертна група з КСВ; в Угорщині – Міністерство економіки і транспорту та Директор з КСВ (корпоративної соціальної відповідальності [3,с.185].
  • популяризувати СВБ шляхом створення спеціалізованих сайтів або порталів, організації круглих столів, семінарів, форумів за участю представників адміністрації, бізнесу та профспілок, шляхом публікації фахових періодичних видань, а також надання підприємствами пільг соціально незахищеним верствам населення. Так, наприклад,  російський банк «Возрождение» підключив усіх своїх співробітників до Інтернет-порталу «Навчання та розвиток персоналу», де кожен з них має змогу пройти необхідне навчання, тестування, прийняти участь в обговоренні різноманітних професійних питань. Щодо пільг, то ПАТ «УКБ «ХРЕЩАТИК» запровадив пільгові умови кредитування медичних закладів;
  • зобов’язати всі підприємства, незалежно від сфери діяльності та форм власності, оприлюднювати інформацію про реалізацію соціальної відповідальності, не тільки зовнішньої, але і внутрішньої. Це можна зробити шляхом звітування по СВБ у річних чи фінансових звітах компаній. Так, у річному звіті за 2010 рік Московського Банку Реконструкції та Розвитку міститься інформація про соціальне забезпечення працівників установи шляхом добровільного медичного страхування, щорічної вакцинації від грипу, а також надбавки до заробітної плати за вислугу років для тих співробітників Банку, які пропрацювали у ньому більше трьох років.
  • організовувати конкурси та виставки серед підприємств з соціальної відповідальності бізнесу. Так, на першій виставці корпоративної соціальної відповідальності підприємство з виробництва продуктів харчування «Крафт Фудз Україна» посіла друге місце з проектом корпоративного волонтеризму. Усвідомлюючи необхідність допомоги соціально вразливим верствам населення, компанія вкладає значні кошти у благодійництво: у період з 2005 по 2010 рік «Крафт Фудз Україна» використала на благодійні проекти 11 млн. грн. Компанія допомагає центрам реабілітації дітей-інвалідів, школам-інтернатам та дитячим будинкам, багатодітним сім’ям і малозабезпеченим у населених пунктах Сумської та Київської областей, де живуть і працюють співробітники компанії. Зокрема у Тростянецькій районній лікарні за допомоги «Крафт Фудз Україна» було модернізовано реанімаційне обладнання для пологового відділення, мобільна рентген-лабораторія та реабілітаційне обладнання [5]. Банк «ХРЕЩАТИК» за щорічні вклади у розвиток освіти, культури, спорту, допомогу дітям, знедоленим та ветеранам у 2008 році отримав вищий міжнародний рейтинг А як соціально відповідальний бізнес.

Сподіваємось, що реалізація даних заходів забезпечить створення такої моделі соціальної відповідальності бізнесу, яка б відповідала реаліям сьогодення та сприяла сталому розвитку національної економіки.

Список використаних джерел:

1.Корчевна Л., Новіков В., Домницька В., Жогло В. Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю бізнесу підприємства та проблеми їх упровадження в Україні // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. - № 3 – с.50-53.

2. Полякова О. М., Кас П. Ю. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. - № 32. – с.284-289.

3. Царик І. М. Міжнародний досвід регулювання соціальної відповідальності бізнесу та перспективи його застосування в Україні // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. - № 2 (6) – с.182-188.

4. Швець Л. І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу // Вісник ЖДТУ. – 2011. - № 2 (56). – с.163-168.

5. Соціальні проекти «Крафт Фудз Україна» - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

Кометарі до матеріалу можна залишитут тут:(http://vk.com/topic-36835937_26263824 )

Остання редакція: 10.04.12