Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прохоренко Т. Сучасні конкурентні стратегії підприємства

Прохоренко Тетяна, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-410

Tania182009@meta.ua

 

Сучасні конкурентні стратегії підприємства

Прохоренко Татьяна

СОВРЕМЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Prokhorenko Tania

MODERN COMPETITION STRATEGIES OF ENTERPRISE

Актуальність. Теоретичні і методологічні основи вивчення конкурентних стратегій представлені в працях таких західних та вітчизняних вчених як І. Анософф, М. Портер, А. Томпсон, Д.Рікардо, Ф.Котлер, П. Саблук, С. Кваша, В.Геєць та інші.

Проте, в сучасному мінливому середовищі старі методи все більше втрачають свою актуальність, а розробка конкурентоздатних заходів і дій, які можуть забезпечити міцну перевагу перед конкурентами завжди залишається актуальним питанням.

Постановка проблеми. Метою цієї статті є дослідження основних теоретичних аспектів сучасних конкурентних стратегій підприємства та аналіз їх основних переваг.

Результати дослідження.Для того, щоб підприємство змогло вижити в сучасному ринковому середовищі, воно повинно мати конкурентні переваги, які є основою бізнес – стратегії підприємства.Конкурентна  стратегія –  це  спосіб  отримання  стійких  конкурентних  переваг  у кожній стратегічній одиниці бізнесу підприємства  шляхом  конкурентної  боротьби,  задоволення  різноманітних  і  мінливих  потреб  споживачів  краще,  ніж  це  роблять конкуренти.

 Розглянемо сучасні конкурентні стратегії підприємства [4, с. 92 - 98]:

1. Управління змінами.Швидкість змін у сьогоднішньомусвіті постійно підвищується. Дійсний успіх і довготривале процвітання залежить від здібності компанії, а також творчого і підприємницькогопотенціалу людини адаптуватися до різних і постійнозмінних умов. Успішні фірми розпізнають такі зміни, а дужеуспішні їх очікують.

2. Стратегія швидкої реакції.Швидкість сьогодні є значною конкурентною перевагою, яка досягається шляхом швидкості мислення, швидкості прийняття рішень, швидкому виходу на ринок та перетворенні швидкості на норму.

3. Стратегії диференціації.Гіперконкуренція є однією з основних характеристик нової економіки. Національні ринкиде конкурували лише місцеві компанії, перетворилися на глобальний ринок, де конкурують всі з усіма. З такою високоюконкуренцією ринки сьогодні рухає вибір – у потенційних споживачів дуже великий вибір, кожен з яких може бути задоволенийза хвилину. А вибір між багатьма варіантами завжди базуєтьсяна різниці, явній або неявній, і компанія має диференціюватися, щоб надати покупцеві причину обрати саме її продукцію або послугу.

4. Венчурні стратегії і венчурне управління. Це джерело радикального корпоративного росту, що включаєвнутрішньофірмові інвестиції в радикальні інновації і розробку новихпродуктів і послуг, створення нового бізнесу і венчурне інвестування у зовнішні джерела нових технологій і нові ринки.

5. Стратегічне досягнення результативності.Оскільки цикл змін стає все коротше циклу планування, на зміну застарілому стратегічному плануванню прийшло більш динамічне стратегічне мислення. Стратегічне крос-функціональне управління відіграє ключову роль в ефективному використанні функціональних досягнень. Щоб надати можливість функціональним спеціалістам внести найбільший вклад,менеджери мають дивитися на свої функції ширше і розуміти,як вони інтегруються у систему організаційних процесів і, укінцевому підсумку, у корпоративну стратегію.

6. Стратегічні альянси.Створення розширеного підприємстваі, зокрема, стратегічних альянсів дозволяє фірмі фокусуватисяна своїх стрижневих компетенція, тобто на тому, що компаніяробить найкраще, і помножувати їх на стрижневі компетенціїсвоїх стратегічних партнерів. Віртуальна інтеграція з постачальниками, партнерами і покупцями робить процеси обміну міжучасниками бізнесу ефективними і швидкими.

7. Командна робота і коучинг. В сучасних організаціях відбувається швидке зміщення фокуса з об’єкта (консалтинг) на покращення суб’єкта діяльності (коучинг), тобто на людину – розвиток людських ресурсів, причому не тільки шляхом періодичних тренінгів, а в основному шляхом постійного коучингу і стимулювання безперервного самонавчання. Головною є командна діяльність, що створює синергію.

8. Синергічне управління бізнесом.Синергія в бізнесі –це вигода, отримана от комбінування двох і більше елементів(або бізнесів) таким чином, що продуктивність цієї комбінаціївища, ніж сума її окремих елементів. Системне інтегруваннярізноманітних бізнес-функцій і балансування критичних протилежностей з метою пошуку бізнес-синергії стало основнимдвигуном прогресу в сучасному бізнесі.

9. Системне управління бізнес-процесами.Сучаснийсистемний підхід до управління процесами допомагає співробітникам фірми позбавитися застарілого функціонального менталітету і перетворити компанію в єдиний живий організм,орієнтований на створення максимальної цінності для покупцяі усіх учасників бізнесу. Компанія, яка безперервно практикуєсамовдосконалення, спроможна одночасно вводити інновації в усіх областях бізнесу: стратегії, створення нових продуктів, технологій, організаційних форм і методів управліннявзаємовідносин з покупцями.

10. Системні інновації.Щоб виходити на ринок з інноваційними товарами і послугами швидшеза конкурентів, компанії необхідно створити ефективну системууправління інноваціями, а саме «системні інновації».

11. Підприємницька творчість.Лідер –має бути не просто підприємцем і створювати нові цінності для покупця, а й постійно генерувати і реалізовувати нестандартні творчі рішення для вирішення несподіваних проблем. Він має вміло диференціювати свою фірму і її комерційні пропозиції в умовах швидко наростаючих кількостей продуктів і реклами. З метою створення корпоративної культури,яка б змінила заорганізованість на структурний "творчий хаос".

12. Стратегія ментального айкідо [3, с. 6 – 7]. Ментальне айкідо  - це стратегічно взаємопов’язані прийоми: пряма атака в бізнесі (цінова конкуренція, захоплення ринку, схожа реклама, агресивна стратегія виходу на ринок, стратегія імітації), кругова атака в бізнесі (нова інфраструктура і товар, креативна стратегія виходу на ринок, зміни в позиціюванні, лобіювання інтересів, перехват партнерів).

 Конкурентні переваги виділяються через «Шість принципів айкідо» в ментальному бою:

1)                сприйняття напад, централізація;

2)                відхід з лінії атаки;

3)                приєднання;

4)                направлений контроль;

5)                розширення;

6)                повний контроль – нейтралізація супротивника.

13. Система управління взаємовідносинами з клієнтами(CRM) – це бізнес-стратегія компанії, спрямована на побудову взаємовигідних відносин компанії зі своїми клієнтами, заснована на використанні провідних управлінських та інформаційних технологій [2, с. 72]

Мета впровадженняефективне залучення нових та утримання найбільш цінних існуючих клієнтів, зниження витрат, підвищення продуктивності праці і, як результат, збільшення обсягів продажів і прибутків.

Завдання CRM-системи– створення чітких і прозорих процесів взаємодії з клієнтами іпартнерами, побудова та використання ефективного маркетингу і продажів, формування лояльностіклієнтів, контроль узгодженості функцій всіх співробітників в компанії.

Основна перевага впровадження CRM– можливість персоналізації обслуговування клієнтів, що в перспективі має призвести до загального підвищення продуктивності та збільшення обсягів продажів компанії.

Висновки.Універсальної ідеальної стратегії для кожної конкретної компанії не існує: навіть для різних підрозділів або видів товарів можуть бути потрібні різні стратегії. Кожна компанія повинна визначити, яка стратегія краще всього спрацює, враховуючи її положення в галузі, цілі, можливості і ресурси. Отже, підприємство повинно в повній мірі визначити свої конкурентні переваги та оцінити найбільш прийнятну бізнес – стратегію, або комплекс стратегій.

Можна зробити висновок, що конкурентна боротьба спрямує свій напрям у мережу Internet, що призведе до того, що основні прибутки будуть надходити через нові канали збуту.Саме ефективне оволодіння клієнтською базою, налагодження контактів та інтеграція до мережі Internet, дозволить стати лідером на ринку. Проте, питання оптимальної конкурентної – стратегії залишається відкритим та потребує подальшого обґрунтування та дослідження.

Список використаних джерел:

1. Л.М. Шульгіна, В.В. Юхименко. Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, Маркетинг і менеджмент інновацій,№ 3, Т. 2, 2011.

2. Ракша Н.В., Харламова А.О.,CR- менеджмент як ефективний інструмент управління компанією, Всеукраїнський науково-виробничий журнал.

3. Д. Богуш: Ментальное айкидо: стратегия конкуренции и антикризисный контроль // PR– менеджмент, 2011.

4. Литвиненко В.,Конкурентоспроможність компанії в «новій» економіці.Дослідження міжнародної економіки: Випуск 2 (67), 2011.

Переглянути презентацію

Кометарі до матеріалу можна залишитут тут:  http://vk.com/topic-36835937_26263850

Остання редакція: 10.04.12