Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публікації професорсько - викладацького корпусу в базі даних SCOPUS

1.Білошапка В.А., Редченко, К.
The office of strategy management [7]
(2006) Harvard Business Review, 84 (2), стор 157-158.
Тип документа: Лист
Джерело: Scopus

2.Новікова І.
Аналіз суспільного розуміння нових технологій та інноваційного розвитку в Україні: актуальні проблеми і перспективи
(2004) Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 12 (1), стор 41-50.
Тип документа: Огляд
Джерело: Scopus


3.Валєєв К.Г., Джалладова, І.А.
Моментні рівняння другого порядку для розв'язку системи нелінійних рівнянь із випадковими коефіцієнтами
(2004) Український математичний журнал, 56 (5), стор 830-834.
Наведено метод виведення моментних рівнянь другого порядку для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського або марковського процесу. Для систем лінійних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами розглянуто випадок, коли неоднорідна частина містить білий шум.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


4. Джалладова, І.А.
Стохастичні функції Ляпунова для системи нелінійних різницевих рівнянь
(2002) Український математичний журнал, 54 (8), стор 1355-1366.
Вивчено питання, пов'язані зі стійкістю розв'язків нелінійних різницевих рівнянь із випадковими збуреннями напівмарковського типу. Побудовано стохастичні функції Ляпунова для різних класів нелінійних різницевих рівнянь, із напівмарковською правою частиною. Одержано умови їх існування.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


5.Валєєв К.Г., Джалладова, І.А.
Оптимізація стохастичних різницевих нелінійних систем рівнянь
(2002) Український математичний журнал, 54 (1), стор 1-16. Цитується 1 раз.
Наведено результати синтезу оптимального керування для систем різницевих рівнянь, що залежать від напівмарковського або марковського випадкового процесу. Одержано необхідні умови оптимальності розв'язків, які узагальнюють відомі умови оптимальності для детермінованих систем керування. Необхідні умови оптимальності одержано в формі, зручній для синтезу оптимального керування. На основі стохастичних функцій Ляпунова отримано матричні різницеві рівняння типу Ріккаті, інтегрування яких дозволяє провести синтез оптимального керування. Здобуто результати, що є узагальненням знайдених раніше для детермінованих систем різницевих рівнянь.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus6.Валєєв К.Г., Джалладова, І.А.
Метод виводу моментних рівнянь для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського процесу
(2002) Український математичний журнал, 54 (11), pp 1906-1911.
Наведено новий метод виводу моментних рівнянь для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського процесу. Для систем лінійних рівнянь зроблено порівняння з відомими результатами
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


7.Макаренко, А.І., Піддубний В.І., Холопова, В.В.
До аналізу ефективності пристрою стабілізації тіл нейтральної плавучості, утримуваних пружною ниткою, в рідині
(2002) Прикладна механіка, 38 (3), стор 122-129.
На базі дискретної моделі пружної нитки одержано розв'язок задач нелінійної динаміки системи неоднорідна нитка - тіло у рідині. Тіло, що не має ваги у рідині, є стабілізованим за допомогою шарнірного підвішування поблизу центра ваги. Проведені на конкретному прикладі дослідження показали, що розглянутий спосіб стабілізації руху тіла відносно кутових коливань далеко не у всіх випадках мінімізує вплив збурень з боку судна-носія за умов розвиненого морського хвилювання. Наведено умови, виконання яких забезпечує стійкість руху розглянутого тіла та відсутність збуджень демультиплікаційних резонансів.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


8.Константинов, А. Х., Лапшин,
Стійкість коливань вільної поверхні рідини в циліндричній порожнині при випадкових збуреннях.
(2001) Прикладна механіка, 37 (10), стор 105-113.
Наведено результати дослідження стійкості коливань вільної поверхні рідини за наявності збурення, що описується марковським скінченнозначним процесом. Знайдено умови стійкості в середньому та середньому квадратичному. Результати числових досліджень ілюструють наявність параметричного резонансу.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


9. Janglajew, K., Валєєв К.Г
Розкладання на множники оператора відмінності
(2001) Комп'ютери та математика з додатками, 42 (3-5), стор 729-733. Цитується 1 раз.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


10.Валєєв К.Г., Джалладова, І.А.
Критерії асимптотичної стійкості рішень динамічних систем
(2000) Український математичний журнал, 52 (12), pp 1942-1948.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus

11. Джалладова, І.А.
Метод розкладу многочлена з комплексними коефіцієнтами на множники
(1999) Український математичний журнал, 51 (9), стор 1441-1447.
Запропоновано та обгрунтовано чисельний метод розкладу многочлена з комплексними коефіцієнтами на множники. Побудовано алгоритм розкладу многочлена з дійсними коефіцієнтами на дійсні множники у випадку кратних коренів.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus

12.Лапшин А.Л.,
Рівняння для других моментів рішення системи лінійних диференціальних рівнянь з випадковими напівмарковськими коефіцієнтами та випадковим входом
(1999) Український математичний журнал, 51 (6), стор 864-873.
Виведено рівняння, що визначають другі моменти випадкового розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь Іто з коефіцієнтами, залежними від скінченнозначного випадкового напівмарковського процесу. Одержано необхідні та достатні умови асимптотичної стійкості розв'язків у середньому квадратичному з допомогою моментних рівнянь і стохастичних функцій Ляпунова.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


13.Валєєв К.Г., Джалладова, І.А.
Оптимізація системи лінійних  диференціальних рівнянь з випадковим коефіцієнтом
(1999) Український математичний журнал, 51 (4), стор 622-629. Цитується 1 раз.
Розглянуто систему диференціальних рівнянь з керуванням, що лінійно входять у праву частину. Знайдено необхідну умову для оптимального керування, що мінімізує квадратичний функціонал.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus


14.Макаренко, А.І.
Рішення задач про коливання природно закрученої нитки з вантажами у рідині
(1998) Прикладна механіка,
Wuhan Daxue Xuebao (Xinxi Kexue Ban)/Geomatics and Information Science of Wuhan University, 23 (4), стор 90-97.
На основі континуальної та дискретної моделі природно закрученої нитки одержано рішення задач про вимушені та нелінійні параметричні коливання канатів, що приймають форму довільних плоских кривих, з вантажами у рідині. Досліджено взаємодію поздовжньокрутильних коливань реальних стальних канатів з їх поперечними коливаннями, яка найбільш суттєво реалізується в умовах головних та демультиплікаційних резонансів. Одержані результати у багатьох випадках суттєво уточнюють та доповнюють знайдені за допомогою моделювання канату пружною ниткою.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus

15. Yatsenko, V.V.
Employment and Unemployment in the Transition Economy of Ukraine
(1995) Journal of Applied Manufacturing Systems, 8 (1), pp. 67-75.
Тип документа: Стаття
Джерело: Scopus

Остання редакція: 02.12.11