Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аграрна політика

Мета науки: формування глибоких теоретичних знань і вироблення практичних умінь опрацьовувати та обґрунтовувати конкретні пропозиції, що торкаються актуальних проблем розвитку підприємств агропромислового комплексу на сучасному етапі функціонування національної економіки України.

Завдання науки: опанування достатніми теоретичними знаннями щодо суті, змісту та головних напрямів розробки і реалізації аграрної політики з тим, щоб не тільки аналізувати соціально-економічні процеси, що відбуваються в АПК, а й показати їх взаємозв'язок і взаємообумовленість, розкрити систему явищ, процесів і законів у цій сфері діяльності людини. фахівцем наступних функціональних завдань професійної діяльності:

Аналітична:

Володіти методами комплексної і системної оцінки стану соціально-економічного розвитку АПК, його сфер і підприємств.

Аналізувати:

- динаміку розвитку агропромислового виробництва та його окремих галузей;

- дієвість і результативність чинної аграрної політики та законодавчих актів, що регулюють розвиток АПК;

- місце і роль аграрного сектора в становленні і розвитку АПК на сучасному етапі;

- функціонування ринків продовольства, послуг, ресурсів, праці і землі та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни;

- проблеми розвитку сільської економіки та сільських територій;

- сучасний статус, положення та соціальне забезпечення селянина;

- стан продовольчого забезпечення та продовольчої безпеки в Україні.

Прогнозно-планова:

Прогнозувати головні тенденції та напрями розвитку АПК на коротку і віддалену перспективу.

Обґрунтовувати і визначати шляхи розв’язання таких найважливіших соціально-економічних проблем АПК:

- формування економічного механізму міжгалузевих відносин в рамках АПК;

- визначення основних параметрів розвитку аграрного сектора, переробних галузей, сервісних структур;

- оцінка можливостей і стану продовольчого забезпечення держави та її регіонів;

- підвищення продуктивності та ефективності розвитку агропромислового виробництва.

Організаційно-управлінська:

- забезпечувати розробку і реалізацію ідей та концепцій щодо розвитку підприємств АПК;

- сприяти у забезпеченні державних та самоврядних управлінських структур аналітичними матеріалами та прогнозами тенденцій розвитку АПК;

- брати участь у конференціях чи семінарах, що торкаються проблем розвитку підприємств АПК;

- організовувати дослідження дії аграрної політики з метою її корегування;

- співпрацювати з установами та організаціями, що прогнозують та регулюють розвиток АПК.

Регулятивна:

Готувати методичні поради, інструктивні та методологічні матеріали щодо розробки та реалізації аграрної політики як на макро-, так і мікрорівні.

Здійснювати практичні кроки щодо організації консультацій керівникам державних установ та регіональних управлінських структур з питань розробки і реалізації аграрної політики.

Пропонувати систему економічних показників, які можуть характеризувати ефективність аграрної політики та її реалізації на різних рівнях управління.

Рекомендувати відповідним структурам регуляторні заходи, спрямовані на підвищення ефективності аграрної політики.

Інноваційна:

Удосконалювати методи і методику аналізу ефективності аграрної політики.

Готувати чи брати участь у розробці нормативних документів та законодавчих актів з питань аграрної політики та розвитку агропромислового виробництва.

Досліджувати механізм реалізації аграрної політики та опрацьовувати пропозиції щодо її життєдіяльності.

Організовувати систему контролю та моніторингу аграрної політики відповідно до обраної стратегії розвитку

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету

  • Аграрна політика (магістерський рівень в.о.) (419.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аграрнаполітика»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова)8А01-ЕкономікапідприємствАПК11 Березня 2019 р.
  • “Аграрна політика” (71.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “АГРАРНА ПОЛІТИКА”14 Липня 2016 р.