Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка і організація АПК

Мета науки:  в теоретичному розумінні дати можливість студентам опанувати знаннями особливостей і специфіки формування агропромислового комплексу, здійснення агропромислової інтеграції в сучасних умовах; в практичному (прикладному) розумінні вивчення даної дисципліни покликане дати студентам практичні навички щодо організації агропромислового виробництва, становлення спеціалізованих (продуктових) вертикалей (продуктових підкомплексів) і на цій основі агропромислових формувань, а також опрацювання системи і механізму міжгалузевих економічних відносин в рамках АПК.

Завдання науки: оволодіння знаннями і навичками розробки заходів і рекомендацій щодо агропромислової інтеграції, аналізу і узагальнення досвіду міжгалузевих зв'язків і функціонування агропромислових формувань різного виробничого спрямування; обгрунтування пропозицій пропорційного і збалансованого розвитку АПК з урахуванням специфіки функціонування всіх його галузей  і сфер, удосконалення управління і планування, форм і методів стимулювання з максимальною орієнтацією виробництва на високі спільні кінцеві результати.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

·      загальні: здатність до аналізу і синтезу, розв’язання проблемних питань, прийняття рішень; здатність спілкуватися з експертами у галузі менеджменту; здатність застосовувати знання на практиці; розвиток дослідницьких навичок та умінь; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; формування дослідницьких навиків таі умінь; здатність до навчання та пристосовування до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї(креативність); формування лідерських якостей та здатність працювати самостійно;

·                  глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, уміння проводити дослідження національного і міжнародного характеру та масштабу, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

·                    спеціальні (фахові): вивчення матеріалу теми дає можливість: знати:

·                          методологічні засади організації агропромислового комплексу;

·                          передумови і фактори виникнення , становлення АПК;

·                          тлумачення ключових понять організації АПК: об’єкт, предмет, суб’єкт;

·                          сутність понять аграрізація індустрії, агарна політика, аграрний детермінізм, агропромислова інтеграція, агропромислове виробництво, зворотний зв’язок;

·                          визначення поняття агропромислове формування, агропромисловий комплекс;

·                          основні якісні характеристики агропромислового виробництва в системі ринкових перетворень;

·                          зміст та специфіку стадій розвитку агропромислового комплексу;

·                          зміст та особливості технологічного процесу агропромислового виробництва;

вміти:

·                          грамотно оперувати ключовими термінами економіки та організації агропромислового комплексу;

·                          визначати вимоги (за принципом зворотного зв’язку) сільського господарства до ресурсів промислового походження;

·                          визначати вимоги (за принципом зворотного зв’язку) переробних галузей до відповідних видів сировини (молоко, овочі, цукрові буряки);

·                          виокремлювати досільськогосподарську, сільськогосподарську і післясільсько-господарську ланки одержання різних видів кінцевого продукту агропромислового виробництва;

·                          розкривати основні міжгалузеві взаємозв’язки агропромислового виробництва, їх види та механізм поєднання;

·        встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) таких напрямків агропромислової інтеграції як внутрішньогосподарська;

·        встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) таких напрямків агропромислової інтеграції як міжгосподарська;

·        встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) таких напрямків агропромислової інтеграції як міжгалузева;

·        встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) таких напрямків агропромислової інтеграції як змішана.

визначати конкретні економічно-організаційні переваги інтегрованого агропромислового виробництва.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету

  • Економіка і організація АПК (6504/1) (85 KB)паспорт з науки“Економіка і організація АПК” (освітня програма)   «Економіка агропромислових формувань»14 Липня 2016 р.
  • Економіка і організація АПК (85 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Економіка і організація АПК” .Дисципліна бакалаврського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Економіка і організація АПК (Менеджмент агробізнесу) (396.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної науки “Економіка і організація АПК” спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.
  • Економіка і організація АПК (644.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Економіка і організація АПК”07 Липня 2016 р.