Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічне управління підприємством (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета опанування навчальної науки “Економічне управління підприємством” – освоєння студентами методики економічного управління підприємством і обґрунтування рішень з його удосконалення. Основна увага приділяється бюджетуванню і управлінню фінансовим станом підприємств АПК.

У процесі викладання науки реалізуються такі завдання:

·        зрозуміти роль економічного управління в розвитку підприємства;

·        зрозуміти завдання економічного управління підприємством;

·        з’ясувати інструменти економічного управління підприємством;

·        з’ясувати суть та навчитися проводити оцінку оцінки економічного стану підприємств АПК;

·        зрозуміти систему бюджетування на підприємстві;

·        набути навички здійснення бюджетування на підприємствах АПК;

·        навчитися описувати бізнес-процеси підприємств АПК та удосконалювати їх.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні дисципліни:

Інструментальні компетентності- здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп’ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.

Міжособистісні компетентності– здатність до самокритики, робота в команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов’язання.

Системні компетентності- здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, планування і управління проектами, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності- знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі.anguage: AR-SA'>Підготовка методичного забезпечення викладання економічних дисциплін в навчальних закладах

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету