Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інфраструктура аграрного ринку

Мета опанування навчальної дисципліни “Інфраструктура аграрного ринку” – освоєння студентами принципів організації і механізму функціонування складових елементів інфраструктури аграрного ринку (біржі, агроторгові доми, оптова і роздрібна торгівля, інформаційне забезпечення учасників аграрного ринку, виставкова і ярмаркова діяльність тощо), їх взаємозв’язки, державне регулювання, вплив на розвиток сільського господарства і аграрного ринку.

            У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання: зрозуміти роль інфраструктури в розвитку аграрного ринку та сільського господарства; зрозуміти взаємозв’язок елементів інфраструктури; з’ясувати критерії оцінки ефективності інфраструктури та фактори, що її визначають; навчитися здійснювати оцінку основних проблем елементів інфраструктури аграрного ринку; зрозуміти тенденції розвитку аграрного ринку та його інфраструктури.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми.

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп’ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.

Міжособистісні компетентності – здатність до самокритики, робота в команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов’язання.

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності- знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету

  • Інфраструктура аграрного ринку (6504/1) (58 KB)— паспорт з навчальної дисципліни“Інфраструктура аграрного ринку” (освітня програма)   «Економіка агропромислових формувань»14 Липня 2016 р.
  • Інфраструктура аграрного ринку (58.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Інфраструктура аграрного ринку” .Дисципліна бакалаврського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Інфраструктура аграрного ринку (Менеджмент агробізнесу) (549.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Інфраструктура аграрного ринку” спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.
  • Інфраструктура аграрного ринку (636 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Інфраструктура аграрного ринку”07 Липня 2016 р.