Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кількісний аналіз і моделювання аграрних ринків

Метою навчальної дисципліни«Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків» є набуття і розвиток студентами магістерських програм теоретичних знань і практичних навичок економічного аналізу питань, що знаходяться в сфері інтересів як індивідуальних виробників агропромислової продукції та менеджерів аграрних маркетингових фірм, так й аналітиків для оцінки наслідків прийняття певних політичних рішень в сільському господарстві. Знання отримані при вивченні предметів«Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Вища математика», «Економетрика»є необхідною базою для вивчення дисципліни, що пропонується.

Завданням дисципліниє набуття студентами навичок з прикладного моделювання та кількісного аналізу в аграрному секторі шляхом відпрацювання теоретичного та практичного матеріалу під час лекційних і семінарських (практичних) занять.

Перелік компетентностей:

загальні: здатність до аналізу і синтезу, розв’язання проблемних питань, прийняття рішень; здатність спілкуватися з експертами у галузі менеджменту витрат; здатність застосовувати знання на практиці; розвиток дослідницьких навичок та умінь; уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; формування дослідницьких навиків та умінь; здатність до навчання та пристосовування до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); формування лідерських якостей та здатність працювати самостійно;

·  глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, уміння проводити дослідження національного і міжнародного характеру та масштабу, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

·  спеціальні (фахові): вивчення матеріалу теми дає можливість:

знати: причини втручання держави у функціонування аграрних ринків, можливі наслідки таких дій;заходи аграрної політики, спрямовані на підтримку та регулювання аграрного виробництва; значення розподілу доходів та стабілізації цін у втручанні держави в аграрний сектор; класифікацію типів політик втручання; роль та значення кількісного аналізу аграрних ринків; суть та характеристики моделі аграрних ринків; принципи побудови моделі аграрних ринків, сутність системи подвійного обліку в моделі МАР; сутність приватної та суспільної прибутковості; відмінності між простою і розширеною МАР

вміти: визначати тип політики втручання; аналізувати виробничі можливості та вигоди від торгівлі; ставити завдання для початку дослідження моделі аграрних ринків, оцінювати тотожності МАР; визначати і оцінювати показники і коефіцієнти, що оцінюють приватну та суспільну прибутковість та політичні трансферти.

Остання редакція: 25.01.16