Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (Економіки і менеджменту агробізнесу)

Метою науки “ Методологія наукових досліджень ” є ознайомлення студентів з сучасними методологічними економічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень в економіці та менеджменті; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження в галузі аграрної економіки.

Основні завданнянауки  полягають у формуванні в студентів достатньої компетентності щодо:

·        вивчення теорії та методологічних засад наукових досліджень;

·        теоретичне засвоєння питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень;

·        формування у магістрантів практичних навичок і вмінь щодо дослідницького процесу;

·        набуття навичок застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження аграрного розвитку;

·        засвоєння специфіки наукового пізнання в галузях аграрної економіки та менеджменту;

·        формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення наукових проблем аграрної економіки та менеджменту;

·        оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику;

·        визначення економічної ефективності специфічних наукових досліджень.

До основних компетенційнабутих у результаті опанування науки слід віднести знання:

·        критичне усвідомлення категоріального апарату наукових досліджень;

·        принципи, методи і поняття наукових досліджень;

·        критичне осмислення парадигми методології науки;

·        спеціалізовані концептуальні знання щодо структури наукового дослідження та  структури публікації наукових результатів;

·        видів та форм науково-дослідної роботи;

·        спеціалізовані концептуальні знання щодо оформлення результатів наукових досліджень.

Уміння:

·        застосовувати доцільні методи при проведенні наукових досліджень залежно від їх цілей;

·        збирати та обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень;

·        використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях;

·        логічно вибудовувати наукове дослідження відповідно специфіки, логіки та мети дослідження;

·        проводити дослідницьку діяльність;

·        науково обґрунтовувати та структурувати отримані наукові результати;

визначати ефективність наукових досліджень.

Остання редакція: 14.07.16

Публікаціі з предмету

  • Методологія наукових досліджень (магістерський рівень в.о.) (328.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова) 8А01-Економіка підприємств АПК11 Березня 2019 р.
  • «Методологія наукових досліджень» (53 KB)паспорт з навчальної науки «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 14 Липня 2016 р.