Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Непараметричний аналіз в агробізнесі

Метою навчальної дисциплінифахівцями з економіки АПФ є ознайомити слухачів із найсучаснішими методами та підходами оцінки ефективності виробництва в АПФ. Набуття навиків моделювання економіко-виробничих ситуацій із широким застосуванням методів непараметричної математики та програмних продуктів по обчисленню моделей, виявленню консистентних оцінок моделі, формулюванню практичних висновків. Дисципліна тісно пов’язана із комплексом математичних дисциплін програми підготовки магістрів з економіки агробізнесу. В той же час дисципліна є базовою для опанування таких дисциплін як «Прийняття управлінських рішень і ризик», «Менеджмент АПФ» та ін.

Основним завданням дисципліниє формування у слухачів магістерської програми  достатньої компетентності щодо навиків самостійно приймати управлінські рішення базуючись на аналізі й оцінці ефективності виробництва в АПФ.

Дисципліна орієнтується на формування таких фахових компетенцій: вміння оцінювати технічну, аллокативну та економічну ефективність виробництва, оцінювати ефект від масштабу виробництва в АПФ, оцінювати продуктивність виробництва за допомогою індексів; критичне мислиння та генерування креативних ідей та вирішення важливих проблем на інноваційній основі, здатність до аналізу та синтезу, дослідницькі навики та уміння.

По завершенню вивчення дисципліни студент може застосовувати набуті навики при обґрунтуванні управлінських рішень, оцінці ризиків, розробці та реалізації конкретних проектів.

Остання редакція: 11.03.19

Публікаціі з предмету

  • Непараметричний аналіз в агробізнесі (магістерський рівень в.о.) (244.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Непараметричний аналіз в агробізнесі»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова)8А01-Економіка підприємств АПК11 Березня 2019 р.
  • “Непараметричний аналіз в АПК” (53.5 KB)паспортз навчальної дисципліни “НЕПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ В АПК”14 Липня 2016 р.