Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи аграрного розвитку і політики

Основною метою дисципліни є вивчення студентами теоретичних засад аграрного розвитку і політики та напрямків їх практичного застосування в економіці України. Досягти поставленої мети можна тільки завдяки комплексному підходу при освоєнні дисципліни базуючись на знаннях отриманих при вивченні ряду попередніх та взаємопов’язаних дисциплін таких як «Історія економіки та економічної думки» «Макроекономіка» «Мікроекономіка», «Національна економіка», «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Національна економіка ІІ», «Міжнародна економіка ІІ». 

Завданням дисципліниє освоєння студентами теоретико-методичних засад та принципів аграрного розвитку і політики як складових економічного розвитку країни шляхом відпрацювання теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків під час лекційних і семінарських  занять.

Перелік компетентностей:

загальні: базові загальні знання, здатність до аналізу і синтезу, дослідницькі навики та уміння, міжособистісні навики та уміння, уміння займати позицію в дискусіях і формувати власну думку, здатність ефективно, самостійно та відповідально діяти в широкому форматі контекстів;

-         глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

-         спеціальні (фахові): розуміння методологічних засад економічного розвитку, здатність визначити чинники зростання та ролі сільського господарства в економічному розвитку; знання класифікації чинників аграрної політики з позиції аграрного розвитку, вміння виокремити специфічні риси сільського господарства та визначити його роль і місце в економіці країн світу і України.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету