Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Метою науки є  набуття  і розвиток  студентами  теоретичних знань  і практичних навичок  з всебічного економічного обґрунтування господарських рішень щодо раціонального використання виробничих ресурсів з різним ступенем невизначеності та ризику, зумовлених   частою зміною  кон'юнктури ринку на вхідні ресурси та кінцеву  продукцію  сільськогосподарських  товаровиробників.

Наука "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків"  пов’язана  з рядом дисциплін бакалаврського рівня підготовки. Зокрема, вона   спирається  на   понятійний апарат і окремі методичні підходи до  вирішення  економічних завдань таких дисциплін, як "Економіка підприємств", "Організація виробництва", "Планування та контроль на підприємстві", "Менеджмент аграрних підприємств ", "Економетрія", "Ризикологія" та ін.

Основні завдання науки  полягають у формуванні в студентів достатньої компетентності щодо:

·   теоретико-методологічних основ  розроблення управлінських рішень з урахуванням  специфіки агропромислового виробництва;

·   сутності рішень, пов’язаних  з використанням  виробничих ресурсів, вибором  конкуруючих  видів продукції та  взаємозамінюваних ресурсів;

·   обґрунтування технічного аспекту прийняття рішень типу "ресурс–продукт", "ресурс–ресурс", "продукт–продукт" і  "продукт–ресурс";

·   обґрунтування економічного аспекту прийняття  вказаних рішень і вибору  найбільш  ефективної   комбінації ресурсів та  продуктів;

·   управління  експортною діяльністю аграрних підприємств та обґрунтування доцільності здійснення   лізингових операцій;

·   оволодіти навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію і оцінку ризиків;

·   оволодіти стратегією управління ризиком.

До основних компетенцій набутих у результаті опанування науки слід віднести знання:

·        сутність понять і термінів, що притаманні даній науці;

·        основні етапи розроблення господарських рішень з врахуванням їх особливостей та значущості для подальшого розвитку економіки підприємств;

·        зміст та специфічні особливості технічного аспекту прийняття господарських рішень, що стосуються використання виробничих ресурсів підприємства за різних обмежень;

·        основні підходи до економічного обґрунтування господарських рішень і методику визначення показників, які є відправною базою для здійснення такого обґрунтування;

·        механізм корегування господарських рішень в умовах зміни внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства;

·        методику збору і обробки фактичної і нормативної інформації, що необхідна для розробки управлінського рішення

·        методику визначення рівня ризику в агропромисловому виробництві в процесі інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;

механізм передачі ризику іншим та контролювання ризику.

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету