Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація і стимулювання праці

Мета навчальної дисципліни«Організація і стимулювання праці» – оволодіння системою знань щодо організації і стимулювання праці в агропромислових формуваннях та набуття вмінь і навичок щодо ефективного використання трудових ресурсів у ході виконання технологічних процесів та управління виробництвом.

Завдання дисципліни“Організація і стимулювання праці” полягають у розгляді теоретико – методологічних основ організації і стимулювання праці працівників агропромислових формувань з врахуванням різноманітності видів робіт. Зокрема, дослідження принципових підходів до створення первинних трудових колективів на основі обґрунтування раціональних меж поділу і кооперації праці, розробки та запровадження систем  нормування і оплати праці .

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дисципліни, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння основ організації і стимулювання праці, здатність до освоєння матеріалу стосовно основ раціонального поділу і кооперації праці, принципів і форми організації первинних трудових колективів, вивчення сутності нормативів часу як складових елементів норм праці, способів організації трудових процесів. 

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету

  • Організація і стимулювання прац (6504/1) (77 KB)паспорт з навчальної дисципліни“Організація і стимулювання праці” (освітня програма)   «Економіка агропромислових формувань»14 Липня 2016 р.
  • Організація і стимулювання праці (77 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Організація і стимулювання праці” .Дисципліна бакалаврського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Організація і стимулювання праці (Менеджмент агробізнесу) (405.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Організація і стимулювання праці” спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.
  • Організація і стимулювання праці (590 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Організація і стимулювання праці "07 Липня 2016 р.