Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи наукових досліджень(каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета дисципліни:

 – навчити студентів основам методології і методики наукових досліджень в агропромисловому виробництві, набуття навичок практичного застосування важливих прийомів і методів при розробці наукових проблем в АПК,  написанні курсових робіт зі спеціальних дисциплін та дипломної роботи.

            В процесі викладання дисципліни реалізуються такізавдання:

            - з’ясування суті науки, закону і закономірностей її розвитку, змісту фундаментальних та прикладних досліджень;

            - засвоєння основ методики наукових досліджень, принципових підходів до написання вступу, теоретичного, аналітичного і конструктивного розділів  роботи, висновків  та пропозицій;

            - вироблення студентами вміння  пошуку накопичення і обробки необхідної вихідної інформації;

            - оволодіння основними методами наукового дослідження, набуття студентами практичних навичок застосування найбільш важливих прийомів дослідження в процесі виконання курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємств”;

            - засвоєння методики і техніки оформлення результатів наукових досліджень.

            Взаємозв'язок курсу  з іншими дисциплінами навчального плану. Дисципліна "Основи наукових досліджень тісно пов'язана з  такими дисциплінами як "Статистика", "Економіко-математичне моделювання", "Мікроекономіка" та "Економіка підприємств"

Компетенції , яких набуде студент після опанування дисципліни

По завершенню  вивчення дисципліни  студент повинен  знати:

·                    сутність основних категорій, понять і термінів, що  притаманні даній дисципліні;

·                    сучасні тенденції в розвитку  вітчизняної  економічної  науки, її  орієнтацію на  розробку  актуальних  проблем економіки аграрних підприємств (АП), агропромислових формувань (АПФ), АПК в  цілому;

·                    зміст основних методів економічного дослідження та їх складових ланок;

·                    методологічні підходи до вибору і формулювання теми наукового дослідження та  розробки програми дослідження;

·                    можливості  практичного застосування вироблених  наукою  прийомів дослідження для  розв’язання актуальних  економічних проблем;

·                    можливості   комплексного застосування методів  економічного дослідження при  розробці економічних проблем АП і АПФ;

·                    сучасні  вимоги  до оформлення  результатів наукових досліджень.

Студент повинен вміти:

·                  обґрунтовувати  актуальність теми дослідження, чітко і стисло  формулювати її  назву, мету і завдання;

·                   розробляти план наукового дослідження, чітко  окреслювати структуру  кожного  його розділу;

·                  здійснювати  збір фактичної інформації з різних  статистичних джерел і первинного  обліку, її  систематизацію і логічну оцінку на  достовірність;

·                  практично застосовувати основні методи і прийоми  дослідження при написанні  наукової роботи, а саме: аналітичних  групувань, графічний та  індексний  прийоми дослідження; кореляційно-регресійний метод,  монографічний  метод,  прийом варіантних розрахунків;

узагальнювати одержані  результати  дослідження, робити ґрунтовні висновки і рекомендації.

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету

  • Основи наукових досліджень (6504/1) (58.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”(освітня програма)   «Економіка агропромислових формувань14 Липня 2016 р.
  • Основи наукових досліджень (59.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” .Дисципліна бакалаврського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Основи наукових досліджень (Менеджмент агробізнесу) (290.5 KB)Методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень ” спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 Липня 2016 р.
  • Основи наукових досліджень (412.5 KB)Методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень”07 Липня 2016 р.