Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва

Мета науки - підготовити економіста, менеджера до участі у вдосконаленні базових технологій вирощування сільськогосподарських культур і впровадженні принципово нових моделей  технологічних процесів у рослинництві з врахуванням біологічних особливостей видів, агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва, а також набуття знань і навиків з питань стандартизації і сертифікації, оцінки технологій за показниками якості одержуваної сировини, сучасних методів зберігання, транспортування, первинної і поглибленої переробки  продукції рослинництва.

     У процесі вивчення науки студент повинен знати і  вміти :

·        вивчити теорію і практику  виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва на прикладі діючих  державних стандартів для  переробних підприємств та типових виробничих умов; 

·        вивчити  технологію виробництва продукції рослинництва у спеціалізованих  і фермерських господарствах,  присадибних  господарствах тощо;

·        опрацювати  методологію  розрахунків  виходу продукції  за одиницю часу, у розрахунку на  один гектар посівної площі, а також вести необхідні обчислення  витрат сировини і виходу готової продукції у процесі  її переробки;

·        знати  основні поняття і категорії, що  застосовуються у  технічній  документації  процесів виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва;

·        знати нормативні показники та методологію іх застосування  у розрахунках  параметрів технологічних процесів виробництва і  зберігання продукції  рослинництва;

·        опрацювати  методологію  оцінки якості сировини і готової  продукції у процесі   її  виробництва, зберігання  і  переробки;

·        вміти працювати із Державними  стандартами на сировину сільськогосподарського виробництва та технології  її переробки;

·        знати нормативні показники та методологію іх застосування  у розрахунках  параметрів технологічних процесів  зберігання і переробки  продукції  рослинництва і тваринництва.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність працювати самостійно;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження;

- спеціальні (фахові): розуміння основ технології виробництва продукції рослинництва, оцінка розвитку галузей рослинництва, порівняльна оцінка базових та інноваційних технологічних процесів. 

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету