Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Мета дисципліни - підготовити економіста, менеджера до участі у розробці нових моделей технологічного процесу і впровадження сучасних технологій з врахуванням біологічних особливостей видів, агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва.

 У процесі вивчення дисципліни „Технологія виробництва і переробки   продукції  тваринництва”  студент повинен знати і  вміти :  

   1.вивчити  технологію виробництва продукції тваринництва  у спеціалізованих  і фермерських господарствах, в умовах присадибних  господарств;

   2.опрацювати  методологію  розрахунків  виходу продукції  за одиницю часу, у розрахунку на одну голову та ін;

   3.вміти виконувати елементарні розрахунки технологічних параметрів виробничих процесів;

   4.знати  основні поняття і категорії, що  застосовуються у  технічній  документації  процесів виробництва  продукцїї  тваринництва;

   5.набути  навиків аналітичного мислення, стосовно побудови  принципових схем виробничих операцій   із параметрами мінімізації витрат у  відповідних галузях тваринництва та вмінню  виявляти  складові її  ефективності;

   6. знати нормативні показники та методологію їх застосування  у розрахунках  параметрів технологічних процесів виробництва і  зберігання продукції  тваринництва.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність працювати самостійно;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження;

- спеціальні (фахові): розуміння основ технології виробництва продукції тваринництва, оцінка розвитку галузей тваринництва, порівняльна оцінка базових та інноваційних технологічних процесів. 

Остання редакція: 22.01.16

Публікаціі з предмету