Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фукс Наталія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобула у Київському державному економічному університеті (1995 р., з відзнакою) за спеціальністю «Фінанси та кредит» (кваліфікація «бакалавр з економіки, викладач економіки»), (1996 р. з відзнакою) за спеціальністю «Фінанси та кредит» (кваліфікація «магістр ділового адміністрування» за програмою «Банківський менеджмент»); у Київському національному економічному університеті (2003 р., з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація «магістр права»).

1996-1999 рр. - Київський національний економічний університет (аспірант кафедри міжнародного менеджменту).

2003 р. і до тепер – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: кафедра правового регулювання економіки (доцент, заступник завідувача кафедри); кафедра фінансового права (доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри, доцент).

1999 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Діяльність комерційних банків на фондових ринках країн ринкової економіки» за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

2016 р. – присвоєно МОН України вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки.

2016 р. – нагороджена МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти». 

Напрями наукових досліджень: проблеми фінансового та банківського права.

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: монографія [Фукс Н.А. та ін.] ; за заг. ред. Опришка В. Ф. Київ: КНЕУ, 2015. 541 с. (у співав.).

2. Законодавчі тенденції вдосконалення державного управління вищими навчальними закладами України. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: монографія [Фукс Н.А. та ін.] ; за заг. ред. А. С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 528 c. (у співав.).

3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту». [Фукс Н.А. та ін.] ; за ред. чл.-кор-та НАН України В.Ф. Опришка. Київ: Парламентське вид-во, 2014. 672 с. (у співав.).

4. Фукс Н. А. Закон України про Державний бюджет як інструмент регулювання фінансових відносин. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 129-134.

5. Фукс Н. А. Теоретико-правові засади визначення сутності понять «універсалізація» та «спеціалізація» в банківській діяльності. Часопис Київського університету права. 2016. № 4. С. 100-105.

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ, захист прав інвесторів в цінні папери (другий (магістерський) рівень вищої освіти), актуальні проблеми банківського права (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти).

Підвищення кваліфікації: 

1. Юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка), сертифікат про проходження стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (2016 р.);

2. Інститут підвищення кваліфікації КНЕУ, програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 050283 – 17, 2017 р.).

Контактна інформація:

тел. сл. (044) 489-09-33 

e-mail:nataliya_fuks@kneu.edu.ua

години консультацій: 16:15-17:15 понеділок верхнього тижня, 17:45-18:45 вівторок нижнього тижня

кабінет 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ, 

Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81