Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страхування (вибіркова)

Дисципліна «Страхування» бакалаврського рівня для студентів спеціальностей 6503, 6504, 6507, 6509  напрямку «Економіка і підприємництво» та спеціальності 6601 напрямку «Менеджмент та адміністрування»є вибірковою і  має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана дати  знання щодо основ організації страхування, умов функціонування страхових компаній та страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; у прикладному — сформувати навички щодо оцінювання платоспроможності страхової компанії; здійснення розрахунків страхових премій та виплат, прийняття управлінських рішень при здійсненні страхування майна, відповідальності, життя і здоров’я.

 

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами (науками) навчального плану.

 

Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

§     сформувати у студентів глибоке розуміння страхових відносин, що відбуваються у страхових компаніях та на страховому ринку;

§     сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати страхові відносини, приймати управлінські рішення;

§     засвоїти об’єктивну необхідність, сутність та роль страхування в умовах розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки;

§     вивчити методологічні основи оцінки ризику та визначення страхової премії за договорами страхування;

§     засвоїти організаційну структуру страхового ринку України та особливості глобалізаційних проявів на ньому;

§     знати необхідність, значення та методи державного регулювання страхової діяльності;

§     опанувати особливості страхування майна, відповідальності і особистого страхування, а також перестрахування;

§     вивчити сутність та значення платоспроможності страхової компанії;

§     знати макроекономічні показники розвитку світового страхового ринку; орієнтуватися в особливостях провідних регіональних та національних страхових ринків (Великої Британії, Німеччини та інших країн).

 

Предметом дисципліниє  сукупність фінансових відносин, що виникають між суб’єктами страхового ринку з приводу купівлі-продажу страхових послуг.

Дисципліна «Страхування» має послідовний  і тісний взаємозв’язок з такими науками «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Управління продажем», «Поведінка споживачів», «Фінанси», «Міжнародна економіка»  тощо.

 

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

 

В результаті вивчення дисципліни студент буде знати:

•      категоріальний та понятійний апарат страхової науки;

•      економічну природу страхування, його функції, принципи, місце і роль у

    сучасних умовах розвитку економіки;

•      основні підходи до класифікації страхування;

•      методологічні аспекти оцінки страхового ризику та визначення страхової

    премії;

•      взаємовідносини сторін (страхової компанії та страхувальника) за договором

    страхування, порядок укладення та ведення страхової угоди;

•      сутність страхового ринку як економічного явища, інституційну структуру та

    перспективи розвитку вітчизняного страхового ринку, структуру та

    тенденції розвитку світового страхового ринку та їх вплив на вітчизняний

    страховий ринок;

•      особливості державного регулювання страхової діяльності в Україні;

•      порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації;

•      необхідність та механізм застосування співстрахування та перестрахування;

•      методи забезпечення платоспроможності страхової компанії;

•      особливості здійснення страхування життя, здоров’я, майна, страхування

    банківських ризиків, автотранспортного та авіаційного страхування,  

    страхування відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки.

 

буде вміти:

•      систематизувати інформацію теоретико-прикладного характеру для

    поглибленого розуміння проблем страхування;

•      розрізняти особливості страхових відносин на різних етапах розвитку

    людської цивілізації;

•      характеризувати основні підходи до розуміння економічної природи

    страхування;

•      визначати розмір страхового відшкодування за різними системами

    страхового забезпечення;

•      визначати збитковість страхової суми та її елементи;

•      обчислювати основні показники страхової статистики;

•      обчислювати розмір страхового тарифу;

•      визначати величину премії за договорами страхування життя, страхування

    майна та відповідальності;

•      оцінювати стан та визначати напрямки вдосконалення нормативно-правової

    бази, що регулює страхову діяльність;

•      аналізувати сучасний стан страхування в Україні;

•      складати договір страхування;

•      оцінювати платоспроможність страхової компанії;

•      визначати розмір відповідальності сторін за договорами перестрахування;

•      узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та

    світового страхових ринків;

•      використовувати знання зі страхування для вирішення професійних завдань.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні цієї дисципліни, студенти зможуть застосувати, працюючи в установах, організаціях та підприємствах різних форм власності й видів економічної діяльності. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів, економістів, фінансових консультантів, фінансових аналітиків, експертів, держслужбовців профільних установ.

 

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1.  Сутність, принципи та роль страхування

Тема.2.  Витоки страхування та його розвиток

Тема 3.  Методологічні основи оцінки ризику та визначення страхової премії

Тема 4.  Страховий ринок

Тема 5.  Державне регулювання страхової діяльності

Тема 6.  Страхова компанія

Тема 7.  Договір страхування

Тема 8.   Страхування майна і відповідальності

Тема 9.   Особисте страхування

Тема 10. Перестрахування

Тема 11. Платоспроможність страхової компанії

Тема 12. Світовий страховий ринок

 

Викладацький склад:  к.е.н., доц. Димніч О.В.,   к.е.н., доц. Кривошлик Т.Д.

 

Основна література:

1.  Страхування : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С. Осадець. - 3-ге вид. - К.: КНЕУ, 2006. - 599 с.

2.  Страхування : підручник /   [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. та ін. ]  за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.

3.  Страхування: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Знання, 2011. - 607 с.

4.  Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О.О.Гаманкова. – К.:КНЕУ, 2009. – 283 с. 

Остання редакція: 31.10.17