Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінанси страхових організацій

«Фінанси страхових організацій» є вибірковою і дуже популярною серед студентів дисципліною.

Дисципліна «Фінанси страхових організацій» спрямована на підготовку бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію і методологію управління фінансами страхових організацій для використання цих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому бізнесі або здійснення зі страховиками господарських, контрольних та інших стосунків, притаманних відповідним суб’єктам фінансової системи.

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування дисципліни– формування у студентів стійких знань з теорії і практики фінансів страхових організацій.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

-       аналіз динаміки та структури капіталу страховиків;

-       вивчення особливостей кругообігу грошових коштів страхових організацій;

-       розгляд складу страхових резервів та порядку їх формування;

-       розгляд порядку розміщення коштів страхових резервів;

-       розгляд формування прибутку від страхової, фінансової та інвестиційної діяльності;

-       висвітлення оподаткування страховиків;

-       висвітлення оцінки фінансового стану страховика та його платоспроможності.

Предметом дисципліниє специфічна сфера грошових відносин, що виникають в процесі формування, розподілу та використання грошових фондів та доходів страхових організацій.

Дисципліна «Фінанси страхових організацій» має тісний структурно-логічний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) як «Фінанси», «Страхування», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Фінанси підприємств», «Корпоративні фінанси», «Страховий менеджмент».

 

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент буде знати:

     економічну природу фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання;

     особливості страхових організацій як суб’єктів підприємницької діяльності;

     специфіку фінансових ресурсів страхової організації, їх зміст та складові;

     економічний зміст та класифікацію грошових надходжень від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

     страховий тариф як ціну за страхову послугу та його структуру;

     сутність, значення та методи розрахунку окремих видів технічних резервів та резервів зі страхування життя;

     принципи та нормативи розміщення й інвестування коштів страхових резервів відповідно до вимог чинного законодавства;

     економічну природу прибутку страхової організації;

     сутність заробленої страхової премії;

     механізми формування прибутку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

     особливості оподаткування податком на прибуток страхових операцій;

     сутність платоспроможності страхової організації, значення її державного регулювання;

     порядок розрахунку фактичного та нормативного запасів платоспроможності.

буде вміти:

     оцінювати стан та визначати напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює фінансові основи страхової діяльності;

     аналізувати структуру капіталу страхових організацій;

     визначати особливості формування статутного капіталу страхової організації;

     розрізняти, які господарські операції відносяться до операційної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності;

     аналізувати величину та структуру страхових резервів;

     розраховувати величину резерву незароблених премій та частку перестраховика в ньому методами 1/4 ,1/24 та 1/365;

     розраховувати величини резервів збитків, коливань збитковості та катастроф;

     визначати величину заробленої страхової премії;

     розраховувати розмір прибутку від страхової, інвестиційної та фінансової діяльності;

     визначати величину податку на прибуток, який сплачує страховик;

     аналізувати структуру та напрямки розміщення коштів страхових резервів;

     перевіряти дотримання страховиком критеріїв та нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя;

     аналізувати фінансовий стан страховика;

     розраховувати фактичний та нормативний запаси платоспроможності;

     користуватися фінансовою звітністю страховиків, в тому числі спеціалізованою.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації фінансів страхових організацій з метою нарощення капіталізації страхового бізнесу, збільшення обсягу отриманих страхових премій, примноження прибутків від різних видів діяльності, чіткого планування та ефективного формування й розміщення страхових резервів, визначення достатності капіталу та ліквідності активів. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів у страхових і перестрахових організаціях, андерайтерів, актуаріїв, фінансових аналітиків, фінансових консультантів, експертів, економістів, ризик-менеджерів, держслужбовців профільних установ, науковців.

 

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1. Організація фінансів страхової компанії.

Тема 2. Грошові надходження страховиків.

Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок формування.

Тема 4. Розміщення страхових резервів.

Тема 5. Прибуток страховика, його формування та розподіл.

Тема 6. Оподаткування страховиків.

Тема 7. Оцінка фінансового стану страховика.

 

Викладацький склад: д.е.н., проф. Гаманкова О.О., к.е.н., доц. Баранов А.Л., к.е.н., доц. Баранова О.В.

 

Основна література:

1. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. / О.О. Гаманкова. –К.: КНЕУ, 2007. –328 с.

2. Баранов А.Л. Фінанси страхових організацій. Практикум: навч. посіб. / А.Л. Баранов, О.В. Баранова. – К.: КНЕУ, 2012. – 215 с.

3. Нагайчук Н.Г. Фінанси страхових компаній: навч. посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко; Ун-т банківської справи НБУ. – К.: УБС НБУ, 2010. – 527 с.

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету

  • Фінанси страхових організацій (747.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінанси страхових організацій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Фінанси та страхування». Тип дисципліни: вибіркова 01 Жовтня 2019 р.
  • Фінанси страхових організацій (23.2 KB)паспорт навчальної  дисципліни «Фінанси страхових організацій» .Дисципліна бакалаврського рівня.26 Вересня 2017 р.