Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страховий менеджмент

Наука «Страховий менеджмент» є нормативною для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» та вибірковою для студентів інших магістерських програм спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси».

Наука (дисципліна) «Страховий менеджмент» спрямована на підготовку магістрів зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»), які повинні знати теорію і методологію управління страховими організаціями для використання цих знань в процесі безпосередньої роботи в страховому бізнесі або здійснення зі страховиками господарських, контрольних та інших стосунків, притаманних відповідним суб’єктам фінансової системи.

Мета опанування науки (дисципліни) в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування науки (дисципліни)– оволодіння знаннями з опрацювання і реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній при гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

У процесі викладання науки (дисципліни) вирішуються такі завдання:

-       сформувати у студентів глибоке розуміння бізнес-процесів, що відбуваються у страхових компаніях;

-       сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати страхові відносини, приймати управлінські рішення;

-       засвоїти об’єктивну необхідність, сутність та роль страхового менеджменту в умовах розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки;

-       вивчити поняття та склад ресурсного потенціалу страхових організацій;

-       засвоїти основні типи організаційних структур страхових організацій на вітчизняному ринку;

-       знати органи управління страховою організацією;

-       опанувати особливості планування у страховій організації;

-       вивчити сутність та значення інформаційного забезпечення страхового менеджменту;

-       сформувати цілісне бачення управління маркетинговою діяльністю страховиків;

-       опанувати основні підходи до управління відбором ризиків на страхування;

-       вивчити технологію врегулювання страхових претензій;

-       засвоїти підходи щодо управління грошовими потоками.

Предметом науки (дисципліни) є фінансові аспекти управління процесами створення і ефективного використання потенціалу страхових організацій.

Наука «Страховий менеджмент» має тісний взаємозв’язок з науками «Фінанси», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий контролінг», «Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент» та іншими.

На практиці здійснюється постійне взаємопроникнення одних наукових дисциплін в інші, що забезпечує комплексне дослідження усіх проблем, які складають зміст «Страхового менеджменту».

 

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної науки (дисципліни).

В результаті вивчення науки (дисципліни) студент буде знати:

-          особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності в страхуванні;

-          сутність, функції, роль страхового менеджменту в умовах розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки;

-          складові потенціалу страховика, його формування і напрямки забезпечення ефективного використання;

-          принципи побудови раціональної структури страхової організації та  повноваження її органів управління;

-          принципи управління страховою компанією;

-          умови формування  й підвищення кваліфікації персоналу страховиків;

-          порядок визначення потреби в фахівцях, форми й методи  мотивації їх роботи;

-          методи вивчення попиту на страхові послуги;

-          значення і методи опрацювання стратегічного плану діяльності  страховика;

-          сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових організаціях;

-          технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій;

-          особливості управління грошовими потоками в страхуванні;

-          організацію управління резервними фондами страховика;

-          умови й способи досягнення підвищення фінансової надійності страхової організації;

-          методи відбору ефективних варіантів реалізації інвестиційних проектів в страхових компаніях.

буде вміти:

-          обґрунтовувати економічну доцільність створення (реорганізації) страхової організації;

-          визначати місію, цілі й стратегічні завдання страховика;

-          обґрунтовувати раціональну структуру компанії;

-          опрацьовувати бізнес-план страховика;

-          організовувати процес бюджетування в страховій організації;

-          здійснювати контроль за виконанням завдань підрозділами й окремими виконавцями і запропонувати раціональні форми їх мотивації;

-          організовувати вивчення попиту на страхові послуги та їх продаж;

-          визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальниками;

-          ефективно розміщувати страхові резерви та тимчасово вільні власні кошти страховика;

-          контролювати фінансову надійність страхової компанії;

-          аналізувати фінансову діяльність страховика і опрацьовувати заходи, що спрямовані на її покращення;

-          здійснювати перевірки правильності проведення страховиками фінансових операцій.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної науки (дисципліни), можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів у страхових і перестрахових організаціях, андерайтерів, актуаріїв, фінансових аналітиків, фінансових консультантів, експертів, економістів, ризик-менеджерів, держслужбовців профільних установ, науковців.

 

Зміст науки (дисципліни), що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1. Сутність і роль страхового менеджменту.

Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією.

Тема 3. Планування у страховій організації.

Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту.

Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі.

Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування.

Тема 7. Врегулювання страхових претензій.

Тема 8. Управління грошовими потоками страховика.

Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика.

Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях.

 

Викладацький склад: к.е.н., доц. Баранов А.Л.

 

Основна література:

1.        Страховий менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333 с.

2.        Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. / О.О. Гаманкова. –К.: КНЕУ, 2007. –328 с.

3.        Баранов А.Л. Фінанси страхових організацій. Практикум: навч. посіб. / А.Л. Баранов, О.В. Баранова. – К.: КНЕУ, 2012. – 215 с.

Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c.

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету