Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг у страхуванні

          Наука «Маркетинг у страхуванні» є обов’язковою складовою навчального плану підготовкимагістрів за програмою «Страховий менеджмент»зі спеціальності 8.030508 “Фінанси і кредит”. ЇЇ вивчення спрямоване на формування в майбутніх магістрів достатнього рівня знань для успішної роботи в страховому бізнесі.

          Мета опанування науки в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими науками (дисциплінами) навчального плану.

          Мета опанування науки -  формування у студентів знань щодо основних принципів, функцій та сутності страхового маркетингу  його практичне використання в діяльності страхових організацій.

          У процесі викладання науки вирішуються такі завдання:

-         з’ясувати об’єктивну необхідність, сутності та ролі страхового маркетингу;

-         опанувати особливості страхового маркетингу;

-         сформувати у студентів глибоке розуміння теорії і практики страхового маркетингу;

-         сформувати здатність самостійно мислити та приймати управлінські рішення;

-         вивчити організацію шляхів розвитку страхового маркетингу;

-         опанувати маркетингові інструменти та технології окремих напрямків організаційно-управлінської діяльності страхових товариств;

-         навчитися правильно використовувати маркетинг в діяльності страхових компаній.

Предметом науки є сукупність фінансових відносин, що виникають між

суб’єктами страхового маркетингу.

          Наука «Маркетинг у страхуванні» має тісний структурно-логічний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) «Страхування», «Страхові послуги», «Фінанси страхових організацій», «Соціальне страхування».

          Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної науки.

          В результаті вивчення науки студент буде знати:

§      категоріальний та понятійний апарат науки «Маркетинг у страхуванні»;

§      сутність маркетингу у страхуванні;

§      підходи до розуміння маркетингу у страхуванні;

§      предмет та об’єкт маркетингу у страхуванні;

§      комплекс страхового маркетингу;

§      економічну природу страхового маркетингу, його функції, принципи;

§      основні підходи до формування маркетингових технологій;

§      сегментацію страхового ринку

§      структуру продуктівBCG;

§      оцінку позитивних та негативних сторін елементів промоції;

§      доцільність використання маркетингу в діяльності страхових компаній;

§      особливості каналів реалізації страхових продуктів;

§      характеристику дослідницького циклу;

§      джерела та види маркетингової інформації;

§      алгоритм маркетингового дослідження у страхуванні;

§      новітні технології просування страхових продуктів;

§      маркетингові комунікації в страхуванні;

§      особливості організаційного маркетингу в загальній структурі страхового маркетингу;

§      тенденції розвитку страхового маркетингу;

будевміти:

§      систематизувати інформацію теоретико-прикладного характеру для поглибленого розуміння проблем страхового маркетину;

§      характеризувати основні підходи до розуміння економічної природи страхового маркетингу;

§      аналізувати фактори, що впливають на діяльність страхових компаній;

§      визначати характеристику моделі поведінки споживача на страховому ринку;

§      визначати чинники, які впливають на прийняття рішення про купівлю страхового продукту;

§      аналізувати характеристику маркетингових стратегій на підставі сегментації ринку;

§      ставити загальні цілі та завдання маркетингових досліджень;

§      визначати цикл життя страхового продукту;

§      аналізувати портфель продуктів Бостонської консалтингової групи;

§      узагальнювати критерії вибору системи збуту страхових продуктів;

§      визначати основні цілі та завдання, елементи промоції;

§      класифікувати рекламу;

§      використовувати знання зі страхового маркетингу для вирішення професійних завдань.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

         Знання та вміння, набуті при вивченні даної науки, використовуються в  організації проведення маркетингових досліджень в галузі страхування; уміння правильного застосування методів та прийомів прийняття ефективних управлінських рішень за рахунок отриманих теоретичних знань. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів страхових організацій, фінансових аналітиків, фінансових консультантів, експертів, економістів, маркетологів, науковців.

          Зміст науки, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1. Сутність маркетингу у страхуванні

Тема 2. Маркетингові дослідження у страхуванні

Тема 3. Страхова послуга я к продукт страхового маркетингу

Тема 4. Канали збуту страхових послуг

Тема 5. Нові технології просування страхових продуктів у страховому маркетингу

Тема 6. Маркетингова стратегія страховика

Тема 7. Сегментація ринку страхових послуг

Тема 8. Планування страхового маркетингу

Тема 9. Маркетингові комунікації в страхуванні

Тема 10. Організаційний маркетинг в загальній структурі страхового маркетингу       Викладацький склад: к.е.н., доц. Стецюк Т.І.

Основна література:

1.             Охріменко О.О. Страховий захист : менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навчальний посібник.- К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2005.-416 с.

2.             Нікуліна Н.Н., Суходоева Л.Ф., Еріашвілі Н.Д. Страховий маркетинг: навч.посіб. для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит» / Н.Н. Нікуліна. – М.: Юніті-Дана, 2009. – 503с.

Остання редакція: 10.02.16

Публікаціі з предмету

  • Маркетинг у страхуванні (магістерський рівень в.о.) (501 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Страхування та управління ризиками» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації  «Страхування та ризик-менеджмент». Тип дисципліни: вибіркова01 Жовтня 2019 р.
  • Маркетинг у страхуванні (103.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Маркетинг у страхуванні»26 Вересня 2017 р.